Публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение сборния бюджет на община Елхово за 2019 г.

На основание чл.140 ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.35 ал.4 от Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите … Прочети още »

ЗАПОВЕД № РД-495/ 06.08.2020 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ – публична общинска собственост

ЗАПОВЕД № РД- 495 Елхово, 06.08.2020 г.           На основание  чл.44,  ал.2 от ЗМСМА,  чл.37и, ал.13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/,  Решение № 92/9/7/, … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО  СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО” при община Елхово на основание чл. 129 ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересуваните граждани, че със заповед № ТСУ … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО  СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО” при община Елхово на основание чл. 129 ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересуваните граждани, че със заповед № ТСУ … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

Отдел “Териториално и селищно устройство” при община  Елхово съобщава на заинтересуваните граждани, че e издадена Заповед № ДС-04-00017/ 13.07.2020г. на областен управител на област Ямбол, с която се одобрява техническо … Прочети още »