ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОБЛАГАНЕ С ГОДИШЕН ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Декларациите се подават до 2 месеца от датата на придобиването на превозното средство или 6 месеца от датата на смъртта на наследодателя, ако е придобито по наследство

Нормативно основание:

Закона за местните данъци и такси – чл. 54, ал.4

Необходими документи:

  • Декларация по чл.54 – образци 1 2 3 4 5
  • Копие от договора за покупко – продажба
  • Митническа декларация
  • Копие на големия регистрационен талон
  • Удостоверение за застрахователна стойност или фактура
  • Документ за платен данък от предишен собственик

Такса: няма