Стратегии, планове и програми

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2022 г. „ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ НА ДЕЦАТА НА ЕЛХОВО“ – публикувана на 04.04.2022 г.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2022 г. – публикувана на 08.03.2022 г.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ (2021 – 2023)
Приложение 1 /към плана за действие/- публикувани на 14.12.2021 г.

ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА И ТРАЙНО РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО – актуализирано на 10.06.2021 г.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2021 г. – публикувано на 14.05.2021 г.

ПРОГРАМА ЗА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2021 г.актуализирано на 11.05.2021 г.

ПРОГРАМА ЗА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2021 г.публикувано на 11.03.2021 г.

Общинска програма за закрила на детето 2020

Стратегията за управление на общинската собственост на Община Елхово за периода 2019-2023

Общински план за младежта 2020

Програма ВЕИ 2020-2023

Програма туризъм 2020

Програма читалища 2020

Програма за управление и разпореждане с имоти – общинската собственост в община Елхово 2020 

Програма за управление на отпадъците на територията на община Елхово 2015 – 2020 


ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2019 г.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА  ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2018 ГОДИНА

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2018 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2018 г.

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2018 ГОД

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2018г.

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2017 г.

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2017 ГОД.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2017 г.

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2017 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА МАЛКИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ ПРОЕКТИ В ОБЩИНА ЕЛХОВО

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА  ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2016 ГОДИНА

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2016 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2016 г.

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2016 ГОД.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА  В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА ПЕРИОДА 2016-2019 ГОД.

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2016 г.

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА МАНДАТ 2016-2019 г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2016г.

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2015 ГОДИНА

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2015г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2015г.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2015 г.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2020 ГОДИНА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ В ОБЛАСТ ЯМБОЛ (2012 – 2020)

Годишен план за развитие на социалните услуги за 2013 година на община Елхово

Общинска програма за закрила на детето за 2013 година на община Елхово

Програма за реализация на Общинския план за развитие на община Елхово за 2013 година

План за действие за периода 2013 – 2014 година в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на ромите в област Ямбол (2012 – 2020)

Годишна програма за развитие на туризма (ГПРТ) в община Елхово за 2013 г.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2013 г.

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2013 ГОДИНА

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2013 ГОД.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2013г.

ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ДО 2020 г.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2012 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА ПЕРИОДА 2012-2015 ГОД.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2012 г.

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2012 Г. В ОБЩИНА ЕЛХОВО

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2012г.

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2011 – 2015 г.

Програма за реализация на общинския план за развитие на община Елхово за 2012 г.

Доклад за изпълнение на Програмата за реализация на Общинския план за развитие за 2011 година от Мониторингова група към Общински съвет град Елхово

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА 2011 Г. НА ОБЩИНА ЕЛХОВО

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ (2011 – 2015)

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2011 Г. В ОБЩИНА ЕЛХОВО

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2011 г.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2011 г.

ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА И ТРАЙНО РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО – приета от ОбС на 19.06.08

ПРОГРАМА ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА МРЕЖАТА НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2008/2009 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО 2009-2011 Г.

Програма за управление на общинската собственост.