ЗАПОВЕД № РД-473/10.08.2021г. относно открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на поземлен имот, находящ се в землището на гр. Елхово

ЗАПОВЕД № РД-473 Елхово, 10.08.2021г.           На основание  чл.44,  ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.24а, ал.5 и ал.9  от Закона за … Прочети още »

ЗАПОВЕД № РД-475/11.08.2021г. относно открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ – публична общинска собственост

ЗАПОВЕД № РД-475 Елхово, 11.08.2021г.          На основание  чл.44,  ал.2 от ЗМСМА,  чл.37и, ал.13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл.102 от Правилника за прилагане на … Прочети още »

ЗАПОВЕД № РД – 472/09.08.2021 г. относно открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на строителни материали втора употреба

ЗАПОВЕД № РД – 472 Елхово, 09.08.2021 г.          На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 от Наредба № … Прочети още »

ЗАПОВЕД № РД-471/ 09.08.2021 г. относно открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № РД-471/ 09.08.2021 г.  На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 и 2 от Наредба № 5 за реда … Прочети още »

ЗАПОВЕД №РД-410 от 09.07.2021г. относно открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост

ЗАПОВЕД  №РД-410 гр. Елхово, 09.07.2021г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 и 2 от Наредба № 5 за … Прочети още »

ЗАПОВЕД № РД-406 от 08.07.2021г. относно открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект-частна общинска собственост

З А П О В Е Д № РД-406 гр.Елхово, 08.07.2021г.          На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1, ал.2 от Закона … Прочети още »

ЗАПОВЕД № РД-367 от 22.06.2021 относно открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

ЗАПОВЕД  № РД-367/22.06.2021г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 и 2 от Наредба № 5 за реда за … Прочети още »

ЗАПОВЕД № РД-282 от 13.05.2021 г. относно открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост

ЗАПОВЕД  № РД-282 Елхово/ 13.05.2021 г.         На основание  чл. 44,  ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. … Прочети още »

ЗАПОВЕД № РД- 241 /16.04.2021 относно публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост от ПИ с идентификатор 27382.500.7181, находящ се в гр. Елхово на ул. “Балабанска“

З А П О В Е Д № РД-241 гр. Елхово, 16.04.2021 г.        На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1, ал.2 и … Прочети още »

ЗАПОВЕД № РД- 173 / 15.03.2021 относно открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти, частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № РД – 173/ 15.03.2021 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 и 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, … Прочети още »