О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е 94-02-1/1/ от 03.02.2023 г.   Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че e изработен … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е 94-02-109/1/ от 02.02.2023 г.   Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община  Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че e изработен  … Прочети още »

Уведомление за инвестиционно предложение от „Туна Алуминиум“ ООД

Община Елхово уведомява засегнатото население, за постъпило в деловодството на общината уведомление за инвестиционно предложение за “Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на отпадъци от черни … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е № 94-02- 110/1/ от 01.02.2023 год. Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община  Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че e … Прочети още »

Препис от Присъда № 135/ 14.12.2022 год. по НОХД № 20222310200632/2022 год. на PC – Елхово

Препис от Присъда № 135/ 14.12.2022 год. по НОХД № 20222310200632/2022 год. на PC – Елхово, с което АБДУЛЛАХ ФХЕЛ, роден на 01.12.2005 г. в гр. Дараа, Сирийска Арабска Република … Прочети още »

Препис от Присъда № 133/ 14.12.2022 год. по НОХД № 20222310200634/2022 год. на PC – Елхово

Препис от Присъда № 133/ 14.12.2022 год. по НОХД № 20222310200634/2022 год. на PC – Елхово, с което ЮСЕФ АЛХАМУД, роден на 01.01.2006 г. в гр. Камушли, Сирийска Арабска Република … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Я

Заповеди на Директора на ОД „Земеделие“ Ямбол за сключени доброволни споразумения за разпределение на масивите за ползване на земеделските земи за стопанската година 2022/2023 в землищата на: с.Пчела, с.Жребино, с.Чернозем, … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Я

Заповед № ПО-09-491-6/ 14.12.2022 г. на Директора на ОД „Земеделие“ Ямбол за ползване имоти с НТП полски пътища и канали в землището на с. Борисово, общ. Елхово за стопанската година … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е №­­­­­­ 94-02-1382/2/ от 11.01.2023 год. Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“, при община Елхово на основание чл.129 ал.2 от Закона за … Прочети още »