Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост

З А П О В Е Д № РД – 515 / 27.05.2014 г.           На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. … Прочети още »

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи

ЗАПОВЕД  № РД-427 Елхово,13.05.2014г.           На основание  чл.44,  ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването … Прочети още »

Отдаване под наем на земеделски земи – маломерни имоти, частна общинска собственост без търг

ЗАПОВЕД  № РД-426 Елхово,13.05.2014 г.           На основание чл.44,  ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.6, т.2 и ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.20, ал./5/, … Прочети още »

ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на добив на дърва за огрев от горските територии – собственост на Община Елхово,област Ямбол по землища и отдели, съгласно решения №309/26/2 от 24.10.2013г. на Общински съвет-Елхово

З А П О В Е Д   №РД– 432/14.05.2014 год.   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.1, чл.5, ал.1, т.2 и ал.3, чл.12, ал.1 и чл.15, ал.3 … Прочети още »

ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на маркиране на насаждения, предвидени за сеч по отдели в землищата на територията на община Елхово, област Ямбол и товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина и на недървесни горски продукти на територията на община Елхово

З А П О В Е Д   № РД-431/14.05.2014г.   На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА и  чл.3, ал 1, т.1 и чл.10, ал. 1, т.3 и т. … Прочети още »

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост

З А П О В Е Д  № РД – 361 / 22.04.2014 г.   На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, … Прочети още »

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост

З А П О В Е Д  № РД – 26 / 09.01.2014 г.             На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. … Прочети още »

ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на маркиране на насаждения, предвидени за сеч по отдели в землищата на територията на община Елхово, област Ямбол и товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина и на недървесни горски продукти на територията на община Елхово

З А П О В Е Д №РД-4 /03.01.2014 г.    На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА и  чл.3, ал 1, т.1 и чл.10, ал. 1, т.3 и т. … Прочети още »