Училища

ОУ ”Св. Паисий Хилендарски”

Основно училище ”Св. Паисий Хилендарски”

гр. Елхово

ул. “Асен Златаров” № 15

e-mail: info-2831524@edu.mon.bg

www.ph-elhovo.com

тел.: 0478-88071 – Директор

0478-88072 – пом. директор

ОУ ”Св. Паисий Хилендарски” е създадено през 1886 година като първото класно училище в града. Носител е на орден “Кирил и Методий” – І степен – Продължител на най- добрите традиции в образованието. Училището разполага с 26 класни стаи, 2 компютърни кабинета и модерен физкултурен салон. Осъществява чуждоезиково обучение по английски и руски език. Училището има значителни постижения на учениците на общинско, областно, национално ниво в различни области на науката, художественото творчество и в спорта. През учебната 2007/2008 година първо и трето място на национално състезание за компютърни рисунки, І място в националното състезание по компютърни технологии.


ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“

гр. Елхово

ул. “Ал. Стамболийски“ № 36

e-mail : info-2831523@edu.mon.bg

www.kim-elhovo.com

тел.: 0878206337 – Директор

0478-88075 и 0478-88076

Съхранило и пренесло през годините най-светлите български възрожденски идеали, днес училището е институция, в която работят висококвалифицирани учители и служители, които обучават и възпитават младото поколение според съвременните модерни изисквания и тенденции.

Училището е общинско и средищно. Според вида на подготовката то е неспециализирано, а според степента на образование е основно от І до VІІ клас. В него са създадени условия и за осъществяване на задължителното предучилищно образование. Предимство е целодневната организация на учебния ден.

Училището  разполага с компютърни кабинети, кабинети по: български език и литература, география и икономика, по природни науки, история и цивилизация, по изобразително изкуство и музика, физкултурен салон, добре уредени класни стаи, игротеки, площадки за спорт и отдих, актова зала.

Учители и ученици, уверено работят по проекти, одобрени от МОН, с която дейност се доближават до европейските образователни стандарти.

Кредото на училището е : „Ние знаем и можем !“


Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“

Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“

гр. Елхово

ул. ”Ангел Вълев“ №41

тел.: 0879124915

e-mail : info-2831522@edu.mon.bg

www.kliment-ohridski-elhovo.com

Създадена през далечната 1920/1921 учебна година и взела за свой патрон името на българския книжовник Св. Климент Охридски, ГИМНАЗИЯТА дължи своя авторитет на поколения ученици, завършили в нея средното си образование и достигнали значими житейски върхове. Училището успешно съчетава българските  културно-просветни традиции с европейските стандарти в образованието, а учебният процес  дава задълбочени знания в различни научни сфери. Целта е всеки ученик да получи солидно образование, но не само като набор от факти, а като умения за научно мислене и способност да се прилагат на практика овладените теоретични знания.

Гордостта на учебното заведение са мотивираните ученици, висококвалифицираните учители, съпричастните родители, екипният дух, който стои в основата на всички постижения. Високата успеваемост на възпитаниците на гимназията в продължаване на образованието им в различни висши учебни заведения е дългогодишна традиция, която се следва и до днес. 

Училището разполага с две добре оборудвани компютърни зали и напълно обновени, с модерно обзавеждане, кабинети по учебните дисциплини. Образователната институция разполага и с богата библиотека на български и чужди езици /английски, френски, руски/. След извършеното реновиране на физкултурния салон, в него е още просторно, топло и светло. Всички тези придобивки са предпоставка гимназията да е още по-уютно място за обучение, спортуване и общуване.


ПГ „Стефан Караджа“

Професионална гимназия „Стефан Караджа“ – гр. Елхово

гр. Елхово

ул. “Ангел Вълев” №39

тел.: 0478-88 292 / 0877002440

e-mail: info-2831609@edu.mon.bg

www.pgsk-elhovo.com

ПГ „Стефан Караджа“ преминава през различни етапи на развитие от основаването си през 1968 година, преживява много събития и превратности. В годините училището гради свой собствен облик, амбициозно поставя основите на нови за града и общината образователни дейности. Винаги адаптира своите професии, специалности и форми на обучение към изискванията на пазара на труда. Днес Гимназията е модел на съвременно учебно заведение, съчетало българските образователни традиции, европейските стандарти и технологиите на модерните времена. Обучава млади специалисти в областите – машиностроене, електротехника, лека промишленост, бизнес и екскурзоводство. Разполага с необходимата материална база с възможността обучението да протича в оптимални условия – компютърни кабинети, учебни работилници, кабинети по общообразователна и специална подготовка. Изградена е открита спортна площадка по проект на Община Елхово. В училището преподават висококвалифицирани, с много добър педагогически опит, специалист – учители. Във всекидневната работа на Гимназията са заложени най-важните принципи на съвременното образование: – качествено обучение с много добри преподаватели – развиване на лична мотивация и амбиция за учениците – създаване на навици за работа в екип, в дух на взаимно уважение и доверие. Гимназията се финансира от МОМН. Училище с утвърдени традиции и новаторски търсения.


ПУИ “Никола Йонков Вапцаров“

ПУИ „Никола Йонков Вапцаров“

гр. Елхово

ул. “Чаталджа” №2

e-mail: info-2831702@edu.mon.bg 

www.csop-elhovo.com/

тел.: 0478-88231

ПУИ „Никола Йонков Вапцаров“ е специално училище. В него се обучават деца с различна степен на умствена изостаналост от І до VІІІ клас. Завършилите VІІІ клас имат възможност да продължат обучението си в двугодишния курс на обучение / ІХ и Х клас / в професионална паралелка към училището “шивач”. Учениците завършили Х клас получават свидетелство за професионална квалификация.


ПГМСС „Ернесто Че Гевара”

Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „Ернесто Че Гевара”

с. Бояново

община Елхово

ул. “ Драма “ 2 а

тел.: 04723-2240 / 0894446377

тел.: 04723–2250

e-mail: info-2831610@edu.mon.bg

www.pgmss-boyanovo.com

Земеделското училище в с. Бояново е създадено през 1939 год. с указ на цар Борис III.
Единственото по рода си средно училище в региона, обучаващо кадри за нуждите на селското стопанство.
Изградена е добра материално-техническа база, която се обновява непрекъснато. Разполага с модерен компютърен кабинет и интерактивен кабинет по безопасност на движението по пътищата, безплатно общежитие, ученически стол, работилници, лично стопанство – зеленчукова и овощна градина, лозови насаждения, крави, юници, телета, прасета, кокошки, пчелни кошери и пр., където учениците провеждат своята практика и придобиват опит.Кадровото осигуряване в гимназията е на  ниво.
Към настоящия момент училището осъществява прием след завършен VII клас по професия „Фермер“, специалност „Земеделец“ със срок на обучение 5 години и по професия „Монтьор на селскостопанска техника” със специалност ”Механизация на селското стопанство” с прием след VIII клас и срок на обучение 4 години.
Наличната нова селкостопанска техника и професионализма на преподавателският колектив гарантира получаването на добри професионални умения. Учениците придобиват квалификация водач на МПС – категория В, Ткт, Твк, Твк-3. За всички ученици има осигурен транспорт от гр. Елхово с предоставеният от МОН автобус.


ОУ „Св. Паисий Хилендарски”

Основно училище „Св. Паисий Хилендарски”

с. Бояново, общ. Елхово,

ул. „Иван Вазов”№3

тел.: 0878986045

e-mail: info-2831531@edu.mon.bg

https://ph-boyanovo.com

За първи път в с. Бояново се открива училище през м. Ноември 1863 година. За учебна сграда е служила малка самостоятелна стаичка в днешния черковен двор. През първата година са се обучавали 5-6 ученици.

Сградата в сегашния си вид е построена през 1936 година. На тържествено честване 100-годишнината от основаване на училището, с Указ на Президиума на Народното събрание, то  е наградено с орден „Кирил и Методий’’- І степен.

В училището се обучават ученици от първи до седми клас, в маломерни и слети паралелки от селата: Бояново, Жребино и Борисово. Училището е средищно и защитено. Сградата е просторна, със седем  добре обзаведени класни стаи, компютърен кабинет, голям физкултурен салон, библиотека и е обезопасена чрез охранителна система за външно и вътрешно видеонаблюдение. Учениците учат в една смяна. Подготвят уроците си в ГЦОУД, която включва ученици от първи до седми клас.

Училищният екип работи  по няколко Европейски проекта, които подпомагат учениците при усвояване и надграждане на знанията им по основни предмети, разтоварват се със спортни игри, творят красота по приложни изкуства ”Сръчни ръце”,  сърфират по Информационни технологии. Групата за  народни песни  повдига настроението на училищни и общоселски празници, а всяка година на Лазаровден, момичета облечени като лазарки обикалят селото и благославят за здраве и берекет.

В училището се обучават и ученици в Самостоятелна форма на обучение, която им дава възможност за последваща реализация.

ОУ „ХАДЖИ ДИМИТЪР”

Основно училище „ХАДЖИ ДИМИТЪР”

с. Гранитово

ул. „Г. Димитров” №10

e-mail: info-2831527@edu.mon.bg

https://www.hd-granitovo.com

тел.: 04722-2238

Училището в с. Гранитово е основано през 1850 г. от родолюбиви българи. В него с любов, търпение и ентусиазъм поколения учители са предавали своя опит на учениците.
Днес ОУ ”Хаджи Димитър” има свой облик и традиции.
То е защитено, средищно училище, в което се обучават ученици от четири съседни села – Гранитово, Мелница, Лесово и Вълча поляна. Учебното заведение разполага с обновена база, състояща се от седем класни стаи, компютърен кабинет, кабинет по биология и химия, два салона за физическо възпитание и спорт, библиотека, игротека, стая за занятия на учениците на ресурсно подпомагане, трапезария и административен блок. Училищният двор е добре поддържан. Изградени са площадка за игра и асфалтирани игрища за футбол, волейбол и баскетбол. Външният облик на сградата е обновен.
Организацията на обучението е едносменна, целодневна.
Педагогическият колектив се състои от правоспособни и квалифицирани учители.
Цялостната дейност на ОУ “Хаджи Димитър” протича съгласно утвърдените от МОН нормативни документи. Извънкласната дейност е съобразена с желанията на учениците. Работата по проекти и участието в групи за занимания по интереси дават възможност за развитие на творческите им заложби и способности.
Резултатите от дейността на училището показват, че то има място в системата на образование в региона и Общината.