Екология

1. Смесени битови отпадъци – изхвърлят се в съответните съдове за битови отпадъци (кофи и контейнери) и се извозват по график  от Фирма „НЕО ТИТАН“ООД до Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Елхово и Болярово“.

За физицеските лица, желаещи да изхвърлят битови отпадъци в по големи количества  се задължават за своя сметка да извозват събраните отпадъци до „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Елхово и Болярово“, като за депонирането им се заплаща съответната такса.- 0,084 лв./кг.

2. Отпадъци от опаковки – изхвърлят се в цветните контейнери (жълт и зелен цвят) – местоположение. Контейнерите се обслужват от „Екобулпак България“АД  по следния  график:

 • За жълтите контейнер – веднъж месечно;
 • За зелените контейнери –веднъж на три месеца.

Ползвателите или собствениците на търговските, производствени и административни сгради при чиято дейност се генерират големи количества отпадъци, следва да имат сключени договори за предаването им на организации по оползотворяване или с лица притежаващи разрешени, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл.35 от ЗУО.

3. Опасни отпадъци – събират чрез кампания веднъж годишно  на определено от община Елхово място. За 2023 г. дата определена за кампанията е 24.10.2023 г. в интервала от 10,00 до 16,00 часа. Кампанията се провежда съвместно между община Елхово и „БалБок  Инженеринг“АД.

На територията на община Елхово ежегодно се организира кампания за безвъзмездно предаване на опасни отпадъци от домакинствата чрез Мобилен събирателен пункт, като информацията за дата ,час и мястото, на което ще се позиционира пункта се обявяват публична на интернет страницата на общината .

Основните групи отпадъци, които могат да се предават в тези пунктове са следните

 • Лекарства с изтекъл срок на годност;
 • Живак, живачни термометри и други уреди съдържащи живак;
 • Лакове и бояджийски материали, разтворители;
 • Остатъци от строителна химия-лепила ,пяна ,силикон;
 • Почистващи препарати ,дезинфектанти,белина и други препарати за растителна защита и борба с вредителите;
 • Химикали от училищни лаборатории;
 • Мастила и тонери;
 • Замърсени опаковки и/или такива обозначени със символите за опасност;
 • Фотографски материали;
 • Киселини/основи.

Приемането,транспортирането и третирането на предадените опасни битови отпадъци от домакинствата  в събирателен мобилен пункт се организира от организация по оползотворяване „БалБок инженеринг“АД,с която общината има сключен договор.

4. Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, излязли от употреба автомобилни гуми – събират се чрез кампании, на определено от община Елхово място. 

Излезли от употреба електронни и електрически уреди (ИУЕЕО) – включват следните видове отпадъци:

 • Стари хладилници;
 • Малки и големи домакински електроуреди (ел. печки, перални, микровълнови печки, прахосмукачки, ютии и други);
 • Компютъри, монитори, телевизори;
 • Отоплителни уреди, конвектори.

Определеният от община Елхово пункт за безвъзмездно предаване на този вид отпадъци се намира в индустриалната зона – района на „цветарника“.

Видове отпадъци

Строителни отпадъци

Разположение съдове и контейнери за разделно събиране на отпадъци – Екобулпак

График за сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Елхово НЕО-ТИТАН ООД

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на паркинг в ПИ с идентификатор 27382.500.9936 по КК на гр. Елхово“

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за „Изграждане на паркинг в ПИ с идентификатор 27382.500.9936 по КК на гр. Елхово“