Стратегии, планове и програми


ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА ПЕРИОД 2020 – 2023


ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА (ОПНИЕВИБГ) НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2019


ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА 2019


ПРОГРАМА ВЕИ 2020-2023


ПРОЕКТ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ, КАКТО И РАЗМЕРА НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2020г.


ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО


ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2019 г.


ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2018г.


ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2018 г.


ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2018 г.


ОТЧЕТ НА  ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2017 г.


ПРОЕКТ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ, КАКТО И РАЗМЕРА НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2019г.


ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2018 г.


ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ. 12 ОТ ЗЕЕ И ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ. 63 ОТ ЗЕЕ -2017Г.


ПРОЕКТ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ, КАКТО И РАЗМЕРА НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2018Г.


ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2017ГОД.


 ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2017 ГОД.


 ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2017 ГОД.


ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2017г.


 
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2017 г.


ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА  ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2016 ГОДИНА


ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2016 ГОДИНА


ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2016 г.


ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2016 ГОД.


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА  В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА ПЕРИОДА 2016-2019 ГОД.


ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2016 г.


СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА МАНДАТ 2016-2019 г.


ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2016г.


ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.


ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2015 ГОДИНА


ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2015г.


ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2015г.


ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2015 г.


ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2020 ГОДИНА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ В ОБЛАСТ ЯМБОЛ (2012 – 2020)


ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2014г.


Програма за енергийна ефективност на община Елхово 2013-2016 год.


План – извлечение за промяна на вида за сечта през 2013 год.


План – извлечение за промяна на вида за сечта през 2013 год.


Годишен план за развитие на социалните услуги за 2013 година на община Елхово


Общинска програма за закрила на детето за 2013 година на община Елхово


Програма за реализация на Общинския план за развитие на община Елхово за 2013 година


План за действие за периода 2013 – 2014 година  в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на ромите в област Ямбол (2012 – 2020)


Годишна програма за развитие на туризма (ГПРТ) в община Елхово за 2013 г.


ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2013 г.


ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2013 ГОДИНА


ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2013 ГОД.


ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2013г.


ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ДО 2020 г.


ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2012 ГОДИНА


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА ПЕРИОДА 2012-2015 ГОД.


ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2012 г.


ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2012 Г. В ОБЩИНА ЕЛХОВО


ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2012г.


СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2011 – 2015 г.


Програма за реализация на общинския план за развитие на община Елхово за 2012 г.


Доклад за изпълнение на Програмата за реализация на Общинския план за развитие за 2011 година от Мониторингова група към Общински съвет град Елхово


ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА 2011 Г. НА ОБЩИНА ЕЛХОВО


ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ (2011 – 2015)


ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2011 Г. В ОБЩИНА ЕЛХОВО


ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2011 г.


ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2011 г.


ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА И ТРАЙНО РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО – приета от ОбС на 19.06.08

 


ПРОГРАМА ЗА ОПИТИМИЗАЦИЯ НА МРЕЖАТА НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2008/2009 ГОДИНА


ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО


ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО 2009-2011 Г.


Програма за управление на общинската собственост.