Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата (ОбщКБДП)

Заповеди на кмета

Заповед № РД – 727/14.10.2022 г. – [Дата на публикуване – 25 октомври 2022 г.]

Правила за дейността и организацията на работа 

Правила за дейността и организацията на работа на общинските комисии по безпоасността на движението по пътищата – [Дата на публикуване – 25 октомври 2022 г.]

Заповед № 3-92/06.12.2022 г. за изменение и допълнение на Заповед №3-43/31.08.2021 г. на председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за утвърждаване на Правила за дейността и организацията на работа на общинските комисии – [Дата на публикуване – 12 декември 2022 г.]

График

Доклади

Общински доклад за БДП – част 1: Информация за изпълнението на конкретни мерки от общинската програма за отчетната година 2022 г. – [Дата на публикуване – 23 януари 2023 г.]

Общинска програма по БДП за 2023 г. – [Дата на публикуване – 23 януари 2023 г.]

Протоколи