Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата(ОбщКБДП)

Заповеди на кмета

Заповед № РД – 727/14.10.2022 г. – [Дата на публикуване – 25 октомври 2022 г.]

Правила за дейността и организацията на работа 

Правила за дейността и организацията на работа на общинските комисии по безпоасността на движението по пътищата – [Дата на публикуване – 25 октомври 2022 г.]

График

Доклади

Протколи