Кмет

Петър КировКмет на Община Елхово

Петър Андреев Киров

e-mail: kmet@elhovo.bg
тел. 0478/ 88004

БИОГРАФИЯ

Роден е в гр. Елхово през 1968 г.

През 1999 г. завършва Икономически университет гр. Варна, специалност “Маркетинг и мениджмънт”.

Работил  в Д ”Бюро по труда” – Елхово като гл. експерт “Информация и  анализи”. Семеен, с две деца.

 ФУНКЦИИ

Като орган на изпълнителната власт в общината Кметът :

1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

2. насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;

3.  назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация;

4.  отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;

5. организира изпълнението на общинския бюджет;

6. организира изпълнението на дългосрочните програми;

7.  организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно;

8. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на Президента на Републиката и на Министерския съвет;

9. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;

10.организира и ръководи управлението при кризи в общината, председателства съвета по сигурност и управление при кризи;

11.  възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им;

12.  изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация;

13.  представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;

14. осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;

15.  утвърждава устройствения правилник на общинската администрация

В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.