Кмет

Кмет на Община Елхово

Петър Гендов

e-mail: kmet@elhovo.bg
тел. 0478/ 88004

 

Приемен ден:

Приемните дни  се осъществяват всеки
първи вторник на месеца от 13:00 ч. 
Записване за приемен ден:
Всеки ден от 08:30 ч. до 16:30 ч.
Записването става на портала на Община Елхово. При непредвидени обстоятелства, подалите заявление за прием се уведомяват предварително.

БИОГРАФИЯ

Роден на 11.09.1960 г. в град Елхово. Средното си образование завършва в родният си град Елхово, а висше образование в НСА “Васил Левски”, със специалности – треньорски и педагогически профил. Специализирал е “Икономика и спортен мениджмънт” в НБУ гр. София. Майстор на спорта  по свободна борба.  Президент е на клуба по борба “Стефан Караджа” гр.Елхово. Осем години е президент  на Българската федерация по ловна стрелба към Съюза на ловците и риболовците в България.        

Трудовият си стаж започва в Дружеството за физкултура и спорт – гр. Елхово. От 1990 г. до 1994 г. е председател на ДФС “Стефан Караджа” – гр. Елхово. Продължава трудовият си път в сферата на бизнеса като: Изпълнителен директор в холдинг “Зора”, Търговски директор и ръководител на дистрибуционен център – гр. София – “Пепси-Кола“, Изпълнителен директор на “Девин Роял” ЕАД, гр. София,  Управител на стоково тържище „Роял Сторидж“, консултант на минерална вода „Велинград“, Ръководител логистика и търговия на „Балдаран Спринг“АД, Търговски директор на изворна вода „Рилана“, Търговски директор на минерална вода  „Хисар-Милениум“ с. Старо Железаре, Търговски директор в дистрибуторска фирма “Агро-НП” ЕООД.

 

 ФУНКЦИИ

Като орган на изпълнителната власт в общината Кметът :

1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

2. насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;

3.  назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация;

4.  отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;

5. организира изпълнението на общинския бюджет;

6. организира изпълнението на дългосрочните програми;

7.  организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно;

8. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на Президента на Републиката и на Министерския съвет;

9. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;

10.организира и ръководи управлението при кризи в общината, председателства съвета по сигурност и управление при кризи;

11.  възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им;

12.  изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация;

13.  представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;

14. осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;

15.  утвърждава устройствения правилник на общинската администрация

В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.