Председател

 

Християн Тодоров Кускунов

Председател на Общински Съвет Елхово

 


СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Общинският съвет е орган на местното самоуправление, избран пряко от жителите на общината, който определя политиката за нейното изграждане и развитие във връзка с осъществяване на дейностите свързани с:

 

1. общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;

2. устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;

3. образованието;

4. здравеопазването;

5. културата;

6. благоустрояването и комуналните дейности;

7. социалните услуги;

8. опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;

9. поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;

10. развитието на спорта, отдиха и туризма.

ОбС приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му; определя размера на местните такси ; приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината и др.

В изпълнение на правомощията си общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.

Актовете на общинския съвет се разгласяват на населението на общината чрез средствата за масово осведомяване, чрез интернет страницата на общината и по друг подходящ начин.

Гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии.

Отчет на председателя на Общинския съвет за период юли 2022 г. – декември 2022 г. 

Отчет на председателя на Общинския съвет за период януари 2022 г. – юни 2022 г. 

Отчет на председателя на Общинския съвет за период юли 2021 г. – декември 2021 г.

Отчет на председателя на Общинския съвет за период януари 2021 г. – юни 2021 г. 

Отчет на председателя на Общинския съвет за период юли 2020 г. – декември 2020 г.

Отчет на председателя на Общинския съвет за период януари 2020 г. – юни 2020 г.

Отчет на председателя на Общинския съвет за период юли 2019 г. – декември 2019 г.

Отчет на председателя на Общинския съвет за период януари 2019 г. – юни 2019 г. 

Отчет на председателя на Общинския съвет за период юли 2018 г. – декември 2018 г. 

Отчет на председателя на Общинския съвет за период януари 2018 г. – юни 2018 г.

Отчет на председателя на Общинския съвет за период юли 2017 г. – декември 2017 г.

Отчет на председателя на Общинския съвет за период януари 2017 г. – юли 2017 г.

Отчет на председателя на Общинския съвет за период май 2016 г. – декември 2016 г.

Отчет на председателя на Общинския съвет за период ноември 2015 г. – април 2016 г.

Отчет на председателя на Общинския съвет за период януари 2015 г. – юни 2015 г. 

Отчет на председателя на Общинския съвет за период юли 2014 г. – декември 2014 г.

Отчет на председателя на Общинския съвет за период януари 2014 г. – юни 2014 г.

Отчет на председателя на Общинския съвет за период юли 2013 г. – декември 2013 г.

Отчет на председателя на Общинския съвет за период януари 2013 г. – юни 2013 г.

Отчет на председателя на Общинския съвет за период юли 2012 г. – декември 2012 г.

Отчет на председателя на Общинския съвет за период ноември 2011 г. – юни 2012 г

Отчет на председателя на Общинския съвет за периода юли – декември 2010 г.

Отчет на председателя на Общинския съвет за периода януари – юни 2010 г.

Отчет на председателя на Общинския съвет за периода януари – юли 2009 г.

Отчет на председателя на Общинския съвет за периода юли-декмври 2008 г.

Отчет на председателя на Общинския съвет