Гише на предприемача

I. Стопански субекти – кратък обзор на стопанските субекти

I.1. Регистрация на стопански субекти

I.1.1. Регистрации в Търговския регистър

I.1.1.1. Едноличен търговец (ЕТ)

I.1.1.2. Събирателно дружество (СД)

I.1.1.3. Командитно дружество (КД)

I.1.1.4. Дружество с ограничена отговорност (ООД)

I.1.1.5. Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД)

I.1.1.6. Адреси на служби по вписванията

I.1.2. Булстат регистрация

I.1.3. Данъчни процедури

I.1.3.1. Обща данъчна регистрация

I.1.3.2. Регистрация по Закона за данък добавена стойност

I.1.3.3. Дерегистрация по Закона за данък добавена стойност

I.1.3.4. Регистрация на касов апарат

I.1.3.5. Регистрация по Закона за акцизите и данъчните складове

I.1.4. Регистрация като осигурител

I.1.5. Вписване в единния търговски регистър на Българска търговско промишлена палата (БТПП)

I.1.6. Условия на труд

I.2. Управление на стопански субекти

I.2.1. Едноличен търговец (ЕТ)

I.2.2. Събирателно дружество (СД)

I.2.3. Командитно дружество (КД)

I.2.4. Дружество с ограничена отговорност (ООД)

I.2.5. Процедура за издаване на удостоверение за актуално състояние на стопански субект регистриран в Търговския регистър

I.3. Източници на финансиране на дейността на стопанските субекти

I.3.1. Финансиране от фондовете на ЕС

I.3.1.1. ОП Конкурентноспособност

I.3.1.2. ОП Развитие на човешките ресурси

I.3.1.3. ОП Регионално развитие

I.3.1.4. ОП „Транспорт”

I.3.1.5. ОП „Околна среда”

I.3.1.6. ОП „Административен капацитет”

I.3.1.7. Програма за развитие на селските райони

I.3.2. Финансиране с привлечени средства

II. Процедури, регулиращи стопанската дейност на стопанските субекти

II.1. Земеделие

II.1.1. Регистрация на земеделски производители

II.1.2. Регистрация на ветеринарни лекари

II.1.3. Регистрация на земеделска и горска техника

II.1.4. Регистрация на земеделските стопани за директни плащания на площ

II.1.5. Регистрация на тютюнопроизводителите

II.2. Обществено здраве

II.2.1. Измерване на фактори в работната среда

II.2.2. Регистрация на обект за обществено предназначение

II.2.3. Регистрация на обекти за производство и търговия с храни

II.3. Околна среда

II.3.1. Екологични изисквания за продукта и опаковката

II.4. Производство

II.4.1. Регистрация на производители на вино

II.4.2. Регистрация на производители на спиртни напитки

II.4.2.1. Производители на спиртни напитки

II.4.2.2. Пунктове за изваряване на ракия

II.5. Стандартизация, метрология и системи за управление

II.5.1. Оценка на съответствието

II.5.2. Проверка на средствата за имерване

II.5.2.1. Лица за проверка на средствата за измерване

II.5.2.2. Одобряване типа на средства за измерване

II.5.2.3. Проверки на средства за измерване

II.5.3. Сертификация на продукт

II.5.4. Стандартизиране на продукт

II.5.5. Системи за управление

II.5.5.1. НАСРР – стандарт за системи за управление на хранителни продукти

II.5.5.2. Стандарти за системи за управление – ISO

II.6. Транспорт

II.6.1. Контролен пункт за проверка на пътни превозни средства (ППС)

II.6.2. Международен превоз на пътници и товари

II.6.2.1. Лиценз на Общността

II.6.2.2. Международен превоз по автобусна линия в ЕС

II.6.2.3. Международен превоз по автобусна линия извън ЕС

II.6.2.4. Професионална компетентност

II.6.3. Обществен превоз на пътници и товари в Република България

II.6.3.1. Лиценз за обществен превоз

II.6.3.2. Професионална компетентност на превозвач

II.6.3.3. Транспортна годност на пътно превозно средство

II.6.4. Таксиметров превоз

II.6.4.1. Регистрация на такси

II.6.4.2. Разрешително за такси

II.6.4.3. Удостоверение за водач

II.6.4.4. Професионална компетентност

II.7. Туризъм

II.7.1. Категоризиране на обект

II.8. Търговия

II.8.1. Регистрация на търговски обект

II.8.2. Разрешение за търговия на открито

II.8.2.1. Процедура за издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения за търговия на открито

II.8.2.2. Търговия на открито в частен имот

II.8.3. Търговия с тютюн

III. Процедури при разкриване на нови стопански обекти: ново строителство, преустройство и промяна на предназначението

III.1. Одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строителство

III.1.1. Издаване на скица за недвижим имот в строителни граници

III.1.2. Издаване на виза за проектиране

III.1.3. Съгласуване на издадената виза за проектиране в експлоатационните дружества и специализираните контролни органи

III.1.4. Издаване на на разрешение за строеж извън урбанизираните територии

III.1.5. Изготвяне на инвестиционен проект

III.1.6. Съгласуване на инвестиционните проекти с експлоатационните дружества и специализираните контролни органи

III.1.7. Одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж

III.2. Извършване на строителните и монтажни работи и разрешаване ползването на строежа

III.2.1. Сключване на договор с лице, упражняващо строителен надзор в строителството и договор със изпълнител /строител/

III.2.2. Процедури, предхождащи започването на строителните и монтажните работи

III.2.3. Съставяне на актове и протоколи по време на строителството

III.2.4. Захранване на строежа с електричество, вода и канал

III.2.5. Завършване на строителството

III.2.6. Издаване на становища за строителна готовност на изградения обект от експлоатационните дружества и специализираните контролни органи

III.2.7. Въвеждане на строежите в експлоатация

III.2.8. Разрешаване дейността на готовия обект от специализираните контролни органи и свързването му с техническата инфраструктура на електроразпределителната мрежа и БТК

III.3. Разкриване на нов стопански обект чрез промяна на предназначението на съществуващ обект, реконструкция и преустройство

 

Информацията е актуализирана към ноември 2008 г. от „Българска стопанска камара – Съюз на българския бизнес”.