Център за административно обслужване

ЦАО

Адрес:

Центърът за административно обслужване се намира на първи етаж в сградата на община Елхово

ул. “Търговска” № 13
град Елхово 8700
област Ямбол
Република България

Телефони: +359 478 88004 /централа/

  • общо деловодство  +359 478 81 266;
  • техническо деловодство/ кадастър  +359 478 81 276;
  • стопанско управление, общинска собственост и екология  +359 478 8 1 270;
  • гражданска регистрация/ ГРАО/ +359 478 81 278;
  • местни данъци и такси  +359 478 81 265.

e-mail: obshtina@elhovo.bg

Работното време на служителите в „Центъра за административно обслужване”:

“Деловодство”, ”Стопанско управление, общинска собственост и екология”, ”Гражданска регистрация”, ”Техническо деловодство” и „Местни данъци и такси“ е от 8:00 ч до 17:00 ч., като почивките се ползват по начин осигуряващ непрекъсваем режим на работа, с горепосочената продължителност. В случай, че в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на ЦАО продължава до приключване на тяхното обслужване, но не по-късно от 19:00 ч.

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване в община Елхово

[Дата на публикуване – 22 март 2023 г.]

Анкета за проучване на удовлетвореността от административното обслужване в община Елхово