Харта на клиента

Лого на община Елхово

О Б Щ И Н А  Е Л Х О В О , О Б Л А С Т   Я М Б О Л

Х А Р Т А
НА  КЛИЕНТА И СТАНДАРТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА ЕЛХОВО

      С лице към хората

Хартата на клиента е създадена в съответствие със Стратегията за модернизиране на държавната администрация и чл. 21, ал. 1 от Наредбата за административно обслужване.

ГР. ЕЛХОВО
2022 г.

С Хартата се цели да се подобри информираността на гражданите за достъпа до видовете административни услуги, качеството на обслужване и  комуникацията между администрацията и гражданите. Хартата не е нормативен  документ, но с нея служителите от общинска администрация Елхово се задължаваме да изпълним поетите към Вас ангажименти, за да бъде диалогът позитивен, доверието – взаимно и сътрудничеството ни -ползотворно.

Общинска администрация Елхово е разработила и внедрила Система за управление на качеството по смисъла на Европейския стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват на сертификата „Предоставяне на услуги в областта на публичната администрация”.

Наша основна цел е изграждането на модерна администрация, основана на принципите на ефективност, ефикасност, прозрачност и отчетност, качествено обслужване и максимално улесняване на гражданите в партньорски отношения, адекватни на съвременните европейски изисквания и Вашите очаквания.  С провежданата политика по качеството, общинската администрация работи за  непрекъснато подобрение на дейностите по предоставяне на услуги, въвеждането на комплексно административно обслужване, повишаване  доверието и уважението на своите клиенти.

 

    КМЕТ И ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

          Кметът  е орган на изпълнителната  власт в общината и ръководи цялата изпълнителна дейност. Неговите правомощия са определени със Закона за местното самоуправление и местната администрация.

         В цялостната си дейност  кметът се подпомага от  двама заместник-кмета, секретар  и общинска администрация /обща и специализирана/, структурирана в пет отдела.

   Основните цели, които си поставяме с Хартата на клиента, са:

 • да подобрим достъпа до услуги, като подробно Ви информираме за Вашите права, за това откъде и как можете да получите съответните административни услуги;
 • да постигнем високо качество на предоставяните услуги и осигурим  добро отношение и  съдействие от страна на служителите, които Ви обслужват;
 • да Ви насърчим да изказвате мнението си за получаваните от Вас услуги;
 • да Ви предоставяме необходимата информация при спазване на Закона за достъп до обществена информация;
 • да спазваме стриктно Закона за защита на личните данни;
 • да намалим възможностите за корупция, както и възможностите за обвинения в корупция;
 • да осигурим прозрачност, отзивчивост и  възможност за комуникация с любезни и добре информирани служители по време на целия процес на административно обслужване;
 • да работим съвместно с други организации за предоставяне на усъвършенствани, комплексни услуги, съобразени с Вашите изисквания.

Предоставяне на равен достъп до информация  и услуги:

Ние се ангажираме да предоставим еднакъв достъп до услугите ни и равнопоставено отношение към всеки, който търси административна услуга, независимо от социално положение, образование, пол, възраст, етническа принадлежност или религиозни убеждения.

         Община Елхово предоставя на своите клиенти достъп до актовете и до всички изявления и данни, събрани за тях по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

Комуникацията с потребителите при осъществяване на функциите на служителите в ЦАО, при предоставянето на информация за административно обслужване и при осъществяването на административно обслужване се извършва писмено, включително по електронен път, и устно, включително по телефон.

Срокове за извършване на услугите:

Сроковете за извършване на услугите са обявени на информационното табло пред ЦАО, в брошури, на интернет страницата на общината.

         Извън утвърдените с технологичните карти срокове администрацията обслужва гражданите:

 • веднага – при възможност;
 • не по-късно от 3 работни дни за услуга, за която няма предвиден срок;
 • 14 дни при искане за достъп до обществена информация;
 • до 1 месец, ако услугата налага установяването на факти и обстоятелства, изискващи проверка, събиране на сведения или проучвания.

Непроизнасянето в срок по искане  се приема за мълчалив отказ.

Отказът да се извърши услуга се съобщава в 3-дневен срок от издаването на акта. Съобщаването може да се извърши чрез устно уведомяване за съдържанието на акта, което се установява с подпис, или чрез отделно съобщение на посочен адрес или друг начин за обратна връзка. Когато не е посочен адрес, съобщението се поставя на информационното табло.

         При подаване на искане за извършване на административна услуга в ЦАО, на гражданите се предоставя входящия номер, с който е заведено искането. Чрез този номер лесно и бързо в деловодството или чрез телефоните на ЦАО може да се направи справка за движението на преписката.

Ако не сте доволни:

 • от изпълнението на стандартите за обслужване;
 • от отношението на конкретен наш служител;
 • или имате други оплаквания,

моля  уведомете ни, сигнализирайте за нередностите като подадете писмена жалба, оплакване или възражение до Кмета на общината.

По жалба срещу незаконни, неправилни, или пораждащи съмнение за корупция действия или бездействия на служители от администрацията, ще се извърши проверка и ще отговорим писмено в едномесечен срок. Ако не можем да отговорим в посочения срок, писмено ще уведомим жалбоподателя за причините или необходимите допълнителни действия, както и за окончателния срок за отговор.

Важно е да се знае:

 • Анонимни сигнали и оплаквания не се разглеждат, освен в случаите, когато поставеният проблем застрашава здравето и сигурността на гражданите;
 • Общинска администрация си запазва правото да не дава отговор на въпроси, сигнали, жалби и оплаквания, които съдържат нецензурни изрази, немотивирани обидни изказвания, уронващи престижа на институцията;
 • Общинска администрация няма право да дава отговор на въпроси, свързани със защита на личните данни и класифицираната информация.

Обжалване на административни актове:

Отказът на кмета на общината може да се обжалва пред областния управител. Редът за обжалване е уреден в Административно процесуалния кодекс.

Механизми за обратната връзка от клиента:

Ние се ангажираме активно да търсим Вашите предложения, мнения, коментари, сигнали и оплаквания, които можете да дадете, като използвате  различни канали за достъп:

 • Поща;
 • e-mail;
 • Интернет-страницата на Община Елхово;
 • Кутията във фоайето на ЦАО;
 • Анкетни карти;
 • Приемните дни на Кмета, Зам.кметовете и секретаря на община Елхово.

Ние се ангажираме да анализираме Вашите предложения, коментари, похвали и оплаквания и да предприемаме съответните действия, когато те са в компетенциите на Община Елхово;

От Вас, клиенти очакваме:

 • Да ни предоставяте информацията, която ни е необходима за изпълнение на исканата от вас услуга, както и да ни уведомявате своевременно за настъпилите промени;
 • Да се отнасяте позитивно, учтиво, коректно и с доверие към служителите в Центъра за административно обслужване на гражданите / ЦАО /;
 • Да бъдете внимателни и търпеливи към останалите ни клиенти в ЦАО;
 • Да спазвате  обявеното работно време ;
 • Да изразявате свободно Вашите мнения, предложения и препоръки.

За да се свържете с нас:

Можете да го направите в работното време на ЦАО – от 8,00  до 17,00 ч.

 • на телeфони:

        81-266 – общо деловодство;

        81-270 – стопанско управление и общинска собственост;

        81-278 – гражданска регистрация; 81-267 или 88 003 –ГРАО;

        81-276 – техническо деловодсво;

        81-265 / 88-278 – местни данъци и такси /каса/;

 • на факс: 0478 / 88 034
 • e-mail:obshtina@elhovo.bg
 • по пощата на адрес: Община Елхово, ул.”Търговска” 13, гр.Елхово, 8700
 • лично, на същия адрес в ЦАО;
 • чрез ползване на кутията за сигнали, препоръки, мнения и пр. в ЦАО;
 • за извършване на комплексно административно обслужване може да се ползва и лицензиран пощенски оператор за сметка на заявителя.

Когато ни посетите:

 • Служителите в ЦАО ще ви приемат и обслужат в рамките на 10 мин;
 • Ако е необходимо да ни посетите отново, ще се постараем това да стане във възможно най-кратък срок.

Когато ви пишем:

 • Ще адресираме писмата на адреса, който сте ни посочили;
 • Ще се стараем да бъдем точни и изчерпателни в отговорите си;
 • Ще ви уведомяваме, когато сме пренасочили към съответните компетентни органи вашите предложения, сигнали, жалби или молби.

Вашите права по:

ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

            Обществена информация е всяка информация, свързана с обществения  живот в РБългария, която дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно  дейността на администрацията.

         Достъпът до обществена информация се предоставя на основание  писмено заявление или устно запитване в ЦАО при община Елхово.

         Вашето заявление за достъп до обществена информация следва да съдържа:

 1. трите имена, съответното наименование и седалището на заявителя;
 2. описание на исканата информация;
 3. предпочитана форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
 4. адрес за кореспонденция със заявителя.

Формите за предоставен достъп са:

1.преглед на информация – оригинал или копие;

2.устна справка;

3.копия на хартиен носител;

4.копия на технически носител или по електронна поща.

Екземпляр от утвърдения в община Елхово формуляр за достъп до обществена информация можете да получите в ЦАО и на сайта на общината на адрес: www.elhovo.bg .

        Заявлението се завежда в специален регистър и се разглежда от общинска администрация  във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни. След този срок следва  писмено уведомление за решението за предоставяне на информация или отказ за достъп.

         Достъп може да бъде отказан:

 • когато исканата информация е класифицирана, представляваща държавна или служебна тайна;
 • когато засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация, освен в случаите на надделяващ обществен интерес;
 • когато исканата обществена информация се предоставя на заявителя през предходните шест месеца.

         Когато в общинска администрация – Елхово  не се съхранява исканата информация подаденото заявление се препраща до компетентния орган , ако се разполага с данни кой я съхранява. Решението на кмета на общината за достъп до обществена информация се обжалва пред административните съдилища или пред Върховния административен съд.

 

ЗАКОНА  ЗА ЗАЩИТА  НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Община Елхово е администратор на лични данни по смисъла на чл.3, ал.1 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/.

            Лични данни са всяка информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

Общинска администрация-Елхово  Ви гарантира, че Вашите лични данни:

 • се обработват законосъобразно и добросъвестно;
 • се събират за конкретни, точно определени и законни цели и не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели;
 • са точни и при необходимост се актуализират;
 • се поддържат във вид, който позволява идентифициране за период не по- дълъг от необходимия за целите, за които тези данни се обработват.

Достъпът до лични данни се разрешава с подаване на писмено заявление до Кмета на общината.

Срокът за вземане на решение по искане за достъп до лични данни е 14 дни от неговото подаване, а когато искането е за достъп до лични данни на трети лица-30 дни при спазва разпоредбите на глава шеста от ЗЗЛД.

 

Полезна информация:

РАБОТНО ВРЕМЕ на общинска администрация:

        – всеки работен ден от 8,00 ч. до 12,00 ч. и от 13,00 ч. до 17,00 ч.;

        – на служителите от ЦАО с граждани на гишета-“Деловодство”, ”Стопанско управление и общинска собственост”, ”Гражданска регистрация”, ”Техническо деловодство” и „Местни данъци и такси”

       – всеки работен ден от 8,00 ч. до 17,00 ч.;

      – на Служба по геодезия, картография и кадастър – Ямбол с изнесено гише в ЦАО -Елхово:

     – всеки понеделник и сряда от 08.00 ч. до 12.00 ч. ;

 

Приемно време за граждани:

Заместник-кметове – всеки втори и трети понеделник на месеца от 14.00 до 17.00 часа;

Секретар – всеки четвърти понеделник на месеца от 14.00 до 17.00 часа;

                 – вторник, сряда и четвъртък от 15.00 до 17.00 часа.

 

Допълнителна информация за Хартата

Хартата е утвърдена  със заповед № РД – 134/ 26.02.2020 г. на кмета на общината. Хартата е актуализирана със заповед № РД – 130/ 18.03.2022 г. на кмета на общината. Публикувана е на интернет страницата на общината на адрес: www.elhovo.bg. На хартиен носител се предоставя в ЦАО.

Тя ще се преразглежда и актуализира при необходимост, съобразно настъпили устройствени изменения и допълнения в дейността на общинска администрация и в отговор на променящите се потребности и изисквания на клиентите ни.