Резидентна грижа – Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Къща като вкъщи“

 

Лого на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания /ЦНСТДБУ/ е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в него са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство.

В Центъра се създава среда близка до семейната, при която децата получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и услугите в него са насочени към създаването на условия и нагласи на децата за равнопоставено участие в живота на месечната общност. Капацитетът на Центъра е 8 потребители.

Основната цел на Център за  настаняване от семеен тип за деца без увреждания /ЦНСТДБУ/ е осигуряване на качество на живот, което гарантира пълноценното физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на всяко дете в естествената за него среда, чрез осигуряване на индивидуализирана грижа и подкрепа.

Център за настаняване от семеен тип

Ползвателите на Център за настаняване от семеен тип са:

Деца от 0 до 18-годишна възраст, лишени от родителска грижа, за които до момента на приемането им в ЦНСТДБУ са изчерпани възможностите за оставане и връщане в биологичното семейство, настаняване в семейството на близки и роднини или в приемно семейство.

Възрастовите критерии за прием и напускане в ЦНСТДБУ могат да бъдат гъвкави и съобразени с индивидуалните специфики и особености на децата. Деца под 3 години могат да бъдат настанявани в ЦНСТДБУ само в изключителни случаи, заедно със свои по-големи братя или сестри.

Основни дейности на ЦНСТДБУ:

  • Задоволяване на нуждите на децата от храна и сигурно и спокойно място за живеене.
  • Задоволяване на здравни и образователни потребности на децата.
  • Задоволяване на здравни потребности.
  • Социална интеграция.
  • Работа с роднини.
  • Връзки с обществеността.
  • Свободно време, отдих и развлечение.

За въпроси и допълнителна информация тел: 0478/ 81030

Адрес: град  Елхово, ул. „Чаталджа” № 6

e-mail: cnst.elhovo@abv.bg