Достъп до информация

Уважаеми дами и господа,

Обществена информация е всяка информация, свързана с обществения  живот в РБългария, която дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно  дейността на администрацията.

Достъпът до обществена информация се предоставя на основание  писмено заявление или устно запитване в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ при община Елхово.

Вашето заявление за достъп до обществена информация следва да съдържа:

    1. трите имена, съответното наименование и седалището на заявителя;
    2. описание на исканата информация;
    3. предпочитана форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
    4. адреса за кореспонденция със заявителя

Ако в заявлението не се съдържат горепосочените данни, то се оставя без разглеждане. Екземпляр от утвърдения в община Елхово формуляр за достъп до обществена информация можете да получите в ЦАО.

Гражданите могат да се запознаят със закона и  изискванията към съдържанието на заявлението за достъп  в деловодството на  ЦАО. Заявлението се завежда в специален регистър и се разглежда от общинска администрация  във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни. След този срок следва  писмено уведомление за решението за предоставяне на информация или отказ за достъп.

Достъп може да бъде отказан:

·        когато исканата информация е класифицирана, представляваща държавна или служебна тайна;

·        когато засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация, освен в случаите на надделяващ обществен интерес;

·        когато исканата обществена информация се предоставя на заявителя през предходните шест месеца.

Когато в Общинска администрация – Елхово  не се съхранява исканата информация подаденото заявление се препраща до компетентния орган , ако се разполага с данни кой я съхранява. Решението на кмета на общината за достъп до обществена информация се обжалва пред административните съдилища или пред Върховния административен съд.

 

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на oбщина Елхово за сферата на дейност на oбщина Елхово

Заявление за достъп до информация

Искане за повторно ползване на информация

 

Годишен отчет 2023 г.

Годишен отчет 2022 г.

Годишен отчет 2021 г.

Годишен отчет 2020 г.

Годишен отчет 2019 г.

Годишен отчет 2018 г.

Годишен отчет 2017 г.

Годишен отчет 2016 г.

Годишен отчет 2015 г.

Годишен отчет 2014 г.

Годишен отчет 2013 г.

Годишен отчет 2012 г.

Годишен отчет 2011 г.