Проекти


ПрограмаПрограма за развитие на селските райони


ОСНЦ „Местна инициативна група – Елхово-Болярово“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020„ ПРОЕКТ ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОРПАДЪЧНИ ВОДИ, ДОВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР И ЧАСТИЧНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВИК МРЕЖАТА В гр.ЕЛХОВО


Оперативна програма региони в растеж 2014-2020


Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане


Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


 

Оперативна програма „околна среда 2007 – 2013” проект “Проектиране и строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на вик мрежата в гр.Елхово”


МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА -ЕЛХОВО (МИГ) и “ЛИДЕР” – подход за равитие на селските райони


Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020


Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013


Международен фонд „Козлодуй“ (МФК)


Програма за развитие на селските райони 2007-2013


Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013


Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда


Програма за трансгранично сътрудничество 2007-2013