Домашен социален патронаж

Домашен социален патронаж

Домашен социален патронаж е местна дейност и съществува от 1991 година. Дейността е изцяло финансирана от община Елхово.

За обслужване могат да бъдат включени лица, отговарящи на следните изисквания:

 • лица в пенсионна възраст;
 • лица с трайна неработоспособност, с експертно решение на ТЕЛК;
 • деца с увреждания.

На потребителите се предлага следният пакет от услуги:

 • доставяне на храна – СЕДМИЧНО МЕНЮ;
 • поддържане на битовата хигиена в жилището на обслужваното лице;
 • закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост със средства на потребителя;
 • заплащане на месечни сметки за ток, вода, телефон и др.;
 • съдействие за снабдяване с помощни средства за хората с увреждания;
 • съдействие за изготвяне на необходимите документи за явяване пред Трудово- експертна лекарска комисия

Необходими документи за кандидатстване:  

 • заявление – декларация /по образец/;
 • медицинско удостоверение за общо здравословно състояние, издадено от личния лекар на лицето;
 • медицинско удостоверение за психично здраве издадено от личния лекар на лицето;
 • копие от решение на ТЕЛК/НЕЛК

Месечната такса е съответстваща на реалната издръжка на едно лице, но не повече от сумата, определена в Наредба № 7 на Общински съвет – град Елхово, за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.

Капацитетът на Домашен социален патронаж позволява обслужването на 180 лица, като за целта е осигурен квалифициран персонал и подходяща материално – техническа база.

Може да подадете заявление-декларация в:

 • Център за административно обслужване в сградата на община Елхово, ул. Търговска № 13, гише № 2
 • Домашен социален патронаж, гр. Елхово, ул. Търговска № 2, тел. 0478/88-052;
 • Служба „Социални дейности“, гр. Елхово, ул. Цар Калоян № 13, стая № 218, тел. 0478/88022 или на e-mail: s.deinosti@elhovo.bg

всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа

За въпроси и допълнителна информация тел: 0478/ 88052

Заявление-декларация за „Домашен социален патронаж“ може да бъде изтеглено ТУК