Регистри

Регистър на пчелини и пчелни семейства в община Елхово

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИНТЕРЕС И ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“

 

Регистър на земи – общинска собственост, отдадени под аренда / наем

 

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ ЧЕТВЪРТА И ПЕТА КАТЕГОРИЯ

 

Регистър на техническите паспорти на строежите

 

Регистър на имоти – публична и частна общинска собственост

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ

 

Публичен регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници

 

Регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа на личностно развитие на територията на община Елхово

 

Публичен регистър по чл.15 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност в община Елхово

 

Регистър на издадените от Община Елхово разрешителни за ползване на повърхностни водни обекти

 

Публичен регистър на търговските дружества с общинско участие

 

Публичен регистър на юридическите лица с нестопанска цел с общинско участие

 

Публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост