Правилници и наредби

Правилници

Правилник за организацията на работата, числеността и състава на Консултативния съвет по въпросите на туризма

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛХОВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Приложение 1

Приложение 2

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК ПРИ ОБЩИНА ЕЛХОВО

ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СЕМЕЙСТВА И ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, ЖИТEЛИ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС-ГРАД ЕЛХОВО

Наредби

 
ПРАВИЛА за прием в първи клас в общинските училища в гр. Елхово

приложение 1

приложение 2

приложение 3

Наредба за отмяна на Наредба № 21 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Елхово

Наредба No. 1 за осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, пожарната и аварийната безопасност и опазване на общинската собственост на територията на община  Елхово

Наредба No. 2 от 18.05.2000 : Наредба №2 за опазване на чистотата и околната среда в община Елхово

Наредба No. 3 от 18.05.2000 : Наредба № 3 за отглеждане на животни в жилищната територия на Община Елхово

Наредба No. 4 от 18.05.2000 : Наредба за условията и реда, при които община Елхово упражнява правата си на собственик в общинските еднолични търговски дружества, и върху общинската част от капитала на търговските дружества в които е съдружник или акционер

Наредба No. 5 от 02.07.2004 : Н А Р Е Д Б А № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество

Наредба No. 6 от 28.06.2000 : ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩИНСКИ КОНЦЕСИИ – отменена с решение на Общински съвет № 538/43/3 от 14.12.2010г.

Наредба No. 7 от 05.03.2003 – За определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елхово

НАРЕДБА №8 за реда и условията за издаване на разрешение запоставяне на преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално -декоративни елементи на територията на община Елхово

Наредба No. 9 от 02.07.2004 : Наредба № 9 за търговската дейност на територията на община Елхово

Н А Р Е Д Б А № 10 за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Елхово

Приложение 1

Наредба No. 11 от 20.06.2005 : ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

Наредба No. 13 от 26.05.2006 : Н А Р Е Д Б А № 13 за управление на общинските пътища в община Елхово

Наредба No. 14 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО

 

Наредба No. 15 ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО

Наредба No. 16 ЗАПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО

НАРЕДБА №17 ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА ЕЛХОВО

Заявления по Наредба 17

 НАРЕДБА №18 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ  ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО

НАРЕДБА №19 ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ ЖИВОТНИ И ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ, ОТГЛЕЖДАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО

Приложение 1

Наредба № 20 за принудително изпълнение на заповеди за премахване на строежи от IV-та до VI-та категория, незаконни по смисъла на чл. 225, ал. 2 от ЗУТ на територията на община Елхово

Наредба № 21 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Елхово

НАРЕДБА №22 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО

НАРЕДБА № 23 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ  И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО

НАРЕДБА № 24 ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО

Приложение 1

С Т А Т У Т

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛХОВО

Проекти

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2014 г.

ПРОЕКТ на П Р А В И Л Н И К ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛХОВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ