Правилници и наредби

Правилници

Правилник за организацията на работата, числеността и състава на Консултативния съвет по въпросите на туризма

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛХОВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Приложение 1

Приложение 2

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК ПРИ ОБЩИНА ЕЛХОВО

ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СЕМЕЙСТВА И ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, ЖИТEЛИ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС-ГРАД ЕЛХОВО

Наредби

 
ПРАВИЛА за прием в първи клас в общинските училища в гр.Елхово

приложение 1

приложение 2

приложение 3

Наредба за отмяна на Наредба № 21 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Елхово

Наредба No. 1 за осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, пожарната и аварийната безопасност и опазване на общинската собственост на територията на община  Елхово

Наредба No. 2 от 18.05.2000 : Наредба №2 за опазване на чистотата и околната среда в община Елхово

Наредба No. 3 от 18.05.2000 : Наредба № 3 за отглеждане на животни в жилищната територия на Община Елхово

Наредба No. 4 от 18.05.2000 : Наредба за условията и реда, при които община Елхово упражнява правата си на собственик в общинските еднолични търговски дружества, и върху общинската част от капитала на търговските дружества в които е съдружник или акционер

Наредба No. 5 от 02.07.2004 : Н А Р Е Д Б А № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество

Наредба No. 6 от 28.06.2000 : ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩИНСКИ КОНЦЕСИИ – отменена с решение на Общински съвет № 538/43/3 от 14.12.2010г.

Наредба No. 7 от 05.03.2003 – За определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елхово

НАРЕДБА №8 за реда и условията за издаване на разрешение запоставяне на преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално -декоративни елементи на територията на община Елхово

Наредба No. 9 от 02.07.2004 : Наредба № 9 за търговската дейност на територията на община Елхово

Н А Р Е Д Б А № 10 за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Елхово

Приложение 1

Наредба No. 11 от 20.06.2005 : ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

Наредба No. 13 от 26.05.2006 : Н А Р Е Д Б А № 13 за управление на общинските пътища в община Елхово

Наредба No. 14 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО

 

Наредба No. 15 ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО

Наредба No. 16 ЗАПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО

НАРЕДБА №17 ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА ЕЛХОВО

 НАРЕДБА №18 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ  ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО

НАРЕДБА №19 ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ ЖИВОТНИ И ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ, ОТГЛЕЖДАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО

Приложение 1

Наредба № 20 за принудително изпълнение на заповеди за премахване на строежи от IV-та до VI-та категория, незаконни по смисъла на чл. 225, ал. 2 от ЗУТ на територията на община Елхово

Наредба № 21 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Елхово

НАРЕДБА №22 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО

НАРЕДБА № 23 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ  И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО

НАРЕДБА № 24 ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО

Приложение 1

С Т А Т У Т

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛХОВО

Проекти

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2014 г.

ПРОЕКТ на П Р А В И Л Н И К ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛХОВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Стратегии, планове и програми

Стратегията за управление на общинската собственост на Община Елхово за периода 2019-2023

Общински план за младежта 2020

Програма ВЕИ 2020-2023

Програма туризъм 2020

Програма читалища 2020

Програма за управление и разпореждане с имоти – общинската собственост в община Елхово 2020


ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2019 г.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА  ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2018 ГОДИНА

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2018 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2018 г.

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2018 ГОД

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2018г.

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2017 г.

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2017 ГОД.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2017 г.

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2017 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА МАЛКИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ ПРОЕКТИ В ОБЩИНА ЕЛХОВО

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА  ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2016 ГОДИНА

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2016 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2016 г.

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2016 ГОД.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА  В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА ПЕРИОДА 2016-2019 ГОД.

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2016 г.

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА МАНДАТ 2016-2019 г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2016г.

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2015 ГОДИНА

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2015г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2015г.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2015 г.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2020 ГОДИНА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ В ОБЛАСТ ЯМБОЛ (2012 – 2020)

Годишен план за развитие на социалните услуги за 2013 година на община Елхово

Общинска програма за закрила на детето за 2013 година на община Елхово

Програма за реализация на Общинския план за развитие на община Елхово за 2013 година

План за действие за периода 2013 – 2014 година в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на ромите в област Ямбол (2012 – 2020)

Годишна програма за развитие на туризма (ГПРТ) в община Елхово за 2013 г.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2013 г.

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2013 ГОДИНА

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2013 ГОД.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2013г.

ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ДО 2020 г.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2012 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА ПЕРИОДА 2012-2015 ГОД.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2012 г.

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2012 Г. В ОБЩИНА ЕЛХОВО

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2012г.

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2011 – 2015 г.

Програма за реализация на общинския план за развитие на община Елхово за 2012 г.

Доклад за изпълнение на Програмата за реализация на Общинския план за развитие за 2011 година от Мониторингова група към Общински съвет град Елхово

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА 2011 Г. НА ОБЩИНА ЕЛХОВО

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ (2011 – 2015)

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2011 Г. В ОБЩИНА ЕЛХОВО

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2011 г.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2011 г.

ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА И ТРАЙНО РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО – приета от ОбС на 19.06.08

ПРОГРАМА ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА МРЕЖАТА НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2008/2009 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО 2009-2011 Г.

Програма за управление на общинската собственост.