Защита на личните данни

ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА – ОБЩИНА ЕЛХОВО

Наименование: ОБЩИНА ЕЛХОВО
Седалище и адрес на управление: гр.Елхово, ул.“Търговска“ № 13
Данни за кореспонденция: гр.Елхово, п.к: 8700, ул.“Търговска“ № 13
Телефон: 0478/88004
ФАКС: 0478/88034
e-mail: obshtina@elhovo.bg
Web site: https://elhovo.bg

Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни

Име,фамилия: Лидия Кръстева
Данни за кореспонденция: гр.Елхово, п.к: 8700, ул.“Търговска“ № 13
Телефон: 0478/88004, 0478/81288
ФАКС: 0478/88034
e-mail: obshtina@elhovo.bg
Web site: https://elhovo.bg

 

Политика на прозрачност

Заявление за достъп  до лични данни

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)

Комисия за защита на личните данни