Проекти на нормативни актове

 

 

ПУБЛИКУВАНО ЗАГЛАВИЕ
21.12.2023 г. ПРОЕКТ НА НОВА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО
21.12.2023 г. ПРОЕКТ НА НОВА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, НАСТАНЯВАНЕ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА
21.12.2023 г. ПРОЕКТ НА НОВА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО 
22.11.2023 г. ПРОЕКТ НА НОВ ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛХОВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
10.11.2023 г.

ПРОЕКТ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ, КАКТО И РАЗМЕРА НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2024

25.07.2023 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО 

13.01.2023 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ГРАДСКАТА СРЕДА НА ГРАД ЕЛХОВО 

15.11.2022 г.

ПРОЕКТ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ, КАКТО И РАЗМЕРА НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2023

23.09.2022 г.

ПРОЕКТ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛХОВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

24.06.2022 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №7 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО

20.05.2022 г. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №7 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО
17.03.2022 г. ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ЗА ОБЕМА ЗА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТЛГЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИОТРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО
04.03.2022 г. ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №1 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО, ПОЖАРНАТА И АВАРИЙНАТА БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО
16.11.2021 г. ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 14 НА ОбС ЕЛХОВО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО
12.11.2021 г. ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО
13.05.2021 г. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И  МЕСТАТА  ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО 
09.02.2021 г. ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО
15.01.2021 г. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОГРЕБЕНИЯ, ПОЛЗВАНЕТО И БЛАГОУСТРОЯВАНЕТО НА ГРОБНИТЕ И УРНОВИТЕ МЕСТА И СВЪРЗАНИТЕ С ТАЗИ ДЕЙНОСТ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО
10.12.2020 г. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И ЗА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ
16.11.2020 г. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛХОВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
14.02.2020 г. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ, СПОРТА И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СПОРТНИ ОБЕКТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО