Проекти на нормативни актове

 

 

 

 

 

 

 

ПУБЛИКУВАНО ЗАГЛАВИЕ
14.02.2020 г. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ, СПОРТА И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СПОРТНИ ОБЕКТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО
16.11.2020 г. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛХОВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
10.12.2020 г. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И ЗА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ
15.01.2021 г. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОГРЕБЕНИЯ, ПОЛЗВАНЕТО И БЛАГОУСТРОЯВАНЕТО НА ГРОБНИТЕ И УРНОВИТЕ МЕСТА И СВЪРЗАНИТЕ С ТАЗИ ДЕЙНОСТ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО
09.02.2021 г. ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО
13.05.2021 г. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И  МЕСТАТА  ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО 
12.11.2021 г. ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО
16.11.2021 г. ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 14 НА ОбС ЕЛХОВО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО