Резидентна грижа – Защитено жилище за лица с умствена изостаналост

Защитено жилище

Защитено жилище за лица с умствена изостаналост гр. Елхово е социална услуга в общността от резидентен тип, в която потребителите – пълнолетни лица, водят относително независим начин на живот, подпомагани от професионалисти, в среда – близка до семейната. Защитеното ни жилище създава условия за социална интеграция и пълноценен живот на лица с умствена изостаналост, изведени от специализирани институции. Екипът ни подпомага потребителите в овладяване на необходимите им социални умения и компетенции и ги подготвя за самостоятелно и автономно справяне с живота в общността.

Капацитета на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост е 6 места.

Целева група:

Лица с увреждания  / от средна до ниска степен на зависимост от грижа /, в това число:

 • лица с увреждания, за които е налице риск от институционализация;
 • лица с увреждания, подходящи за извеждане от специализирани институции.

Социални услуги, предлагани в Защитено жилище за лица с умствена изостаналост:

 • Помощ при създаване и възстановяване на изгубени навици и умения за поддържане на хигиена, готвене, за избор на подходящо облекло и грижа за дрехите, за водене на здравословен начин на живот, умения, свързани с живота на общността като овладяване на емоции и предотвратяване на конфликти, общуване, управление на парите, организиране и управление на времето и др.
 • осигуряване на устойчив подслон, битови условия, необходими за нормален живот, семеен уют и топлина;
 • съдействие при задоволяване на ежедневни потребности;
 • съдействие за осигуряване на медицинска и стоматологична помощ и услуги;
 • съдейства за осигуряването на психическа подкрепа, консултиране и при необходимост психотерапия, съобразно потребностите на лицето;
 • подпомагане на социалната интеграция;
 • задоволяване на потребности от социални контакти;
 • помощ при изграждане или възстановяване на изгубени социални умения и трудови навици;
 • застъпничество пред институции, имащи отношение към благополучието на потребителите на социални услуги;
 • защита на правата на потребителите


Необходими документи при кандидатстване:

 • Молба за ползване на социални услуги /по установен образец/, подадена от лицето или настойника /попечителя, когато то е поставено под запрещение;
 • Декларация за семейно положение, доходно и имуществено състояние;
 • Личен амбулаторен картон /при наличие на такъв/;
 • Документ за самоличност /за справка/;
 • Протокол на ЛКК или експертно решение от ТЕЛК или НЕЛК, ако има такова;
 • Медицинско удостоверение от общопрактикуващ лекар за общо здравословно състояние;
 • Медицинска характеристика на кандидат-потребителя за ползване на социални услуги в общността – издадена от лекар-психиатър;
 • при необходимост, доставчикът на социалната услуга може да изисква и др. документи.

Лицата, желаещи да ползват социалната услуга, подават писмена молба по настоящ адрес до Директора на Дирекция „Социално подпомагане“.

За въпроси и допълнителна информация тел: 0478/ 88562

Адрес: град Елхово, ул. „Чаталджа” № 4

e-mail: zjiliste_elhovo@abv.bg