Резидентна грижа – Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания

 

Лого на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания /ЦНСТДМУ/ е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в него са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство.

В Центъра се създава среда близка до семейната, при която децата/младежите получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и услугите в него са насочени към създаването на условия и нагласи на децата/младежите за равнопоставено участие в живота на местната общност. Капацитетът на Центъра е 14 потребители.

Центъра за настаняване от семеен тип Ползвателите на Център за настаняване от семеен тип са:

Деца от 0 до 18-годишна възраст и лица от 18 до 35 годишна възраст, лишени от родителска грижа, за които до момента на приемането им в ЦНСТДМУ са изчерпани възможностите за оставане и връщане в биологичното семейство, настаняване в семейството на близки и роднини или в приемно семейство. Възрастовите критерии за прием и напускане в ЦНСТДМУ могат да бъдат гъвкави и съобразени с индивидуалните специфики и особености на децата/младежите. Деца под 3 години могат да бъдат настанявани в ЦНСТДМУ само в изключителни случаи, заедно със свои по-големи братя или сестри.

Основната цел на Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания /ЦНСТДМУ/ е осигуряване на качество на живот, което гарантира пълноценното физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на всяко дете/младеж с увреждане в естествената за него среда, чрез осигуряване на индивидуализирана грижа и подкрепа.

Основни дейности в ЦНСТДМУ:

  • Задоволяване на нуждите на децата/младежите с увреждания от храна и сигурно и спокойно място за живеене.
  • Задоволяване на здравни и образователни потребности на децата/младежите с увреждания.
  • Задоволяване на здравни потребности.
  • Социална интеграция.
  • Работа с роднини.
  • Връзки с обществеността.
  • Свободно време, отдих и развлечение.

За въпроси и допълнителна информация тел: 0478/ 88108

Адрес: град Елхово, ул. „Чаталджа” № 4А

e-mail: cnst2.elhovo@abv.bg