Защита от домашно насилие

КООРДИНИРАНИ ДЕЙСТВИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ ПРОТИВ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ

Във връзка със законови промени в Закона за защита от домашно насилие, в сила от 01.01.2024 г., общините са ангажирани пряко с проблема. Промените предвиждат координационен механизъм за взаимодействие между органите на изпълнителната власт, на общините и на юридическите лица, които осъществяват дейности по превенция и защита от домашно насилие.

Жертвите на домашно насилие могат да подадат молба за защита в община Елхово, която е длъжна в срок до 24 часа да препрати до съответния районен съд молбата за образуване на производство по издаване на заповед за защита.

Молба за защита от домашно насилие по образец, може да се подаде в Център за административно обсужване в сградата на Община Елхово, на гише № 2, тел. 0478/81278 или на e-mail: obshtina@elhovo.bg

Национална гореща телефонна линия за пострадали от насилие: 02/981 76 86;

Национална телефонна линия за деца: 116 111

Молба за защита /по образец/