Постоянни комисии

Постоянните комисии имат за задача:

 • да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите;
 • да подпомагат общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване;
 • да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на общинския съвет.

В работата си постоянните и временните комисии могат да привличат външни лица като експерти и консултанти. Гражданите и юридическите лица могат да внасят писмени предложения и становища в комисиите на общинския съвет. По разглежданите въпроси комисиите приемат доклади, становища, предложения и препоръки, които се предават в общинския съвет и на съответните заинтересувани лица.


ПК по общински бюджет и икономическа политика (ОБИП):

Председател: Стоян Иванов Овчаров 

 1. Стоянка Иванова Маджарова
 2. Димитър Валентинов Загоров
 3. Ана Николова Генчева
 4. Мария Ст. Петрова Минчева

ПК по общинска собственост, териториално и селищно устройство и евроинтеграция (ОСТСУЕ):

Председател: Димитър Валентинов Загоров

 1. инж. Стоянка Иванова Маджарова
 2. Ана Николова Генчева
 3. инж. Янко Михов Георгиев
 4. инж. Димитър Георгиев Биволаров

ПК по социална политика и обществени дейности (СПОД):

Председател: Татяна Петрова Дюлгерова

 1. Даниел Атанасов Атанасчев
 2. Чавдар Боянов Иванов
 3. д-р Блага Димитрова Георгиева
 4. Снежана Христова Делчева

ПК по законност, обществен ред и противодействие на корупцията (ЗОРПК):

Председател: Даниел Атанасов Атанасчев

 1. Димитър Йорданов Гинчев
 2. Красимир Георгиев Кръстев
 3. Петър Андреев Киров
 4. Николай Тончев Колев