Постоянни комисии

Постоянните комисии имат за задача:

  • да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите;
  • да подпомагат общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване;
  • да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на общинския съвет.

В работата си постоянните и временните комисии могат да привличат външни лица като експерти и консултанти. Гражданите и юридическите лица могат да внасят писмени предложения и становища в комисиите на общинския съвет. По разглежданите въпроси комисиите приемат доклади, становища, предложения и препоръки, които се предават в общинския съвет и на съответните заинтересувани лица.


ПК по общински бюджет и икономическа политика (ОБИП):

Председател: Мария Стоянова Петрова-Минчева

Зам. председател: Стоян Иванов Овчаров

Членове: Йовка Драгоева Иванова, Снежана Христова Делчева, Димитър Йорданов Гинчев


ПК по общинска собственост, териториално и селищно устройство и евроинтеграция (ОСТСУЕ):

Председател: инж. Димитър Георгиев Биволаров

Зам. председател: инж. Стоянка Иванова Маджарова

Членове: инж. Янко Михов Георгиев, Снежана Христова Делчева, Димитър Валентинов Загоров


ПК по социална политика и обществени дейности (СПОД):

Председател: д-р Блага Димитрова Георгиева

Зам. председател: Татяна Петрова Дюлгерова

Членове: Десислава Стефанова Славова, Станка Великова Хаджиева, Диян Апостолов Шахпазов


ПК по законност, обществен ред и противодействие на корупцията (ЗОРПК):

Председател: Йовка Драгоева Иванова

Зам. председател: Красимир Георгиев Кръстев

Членове:  Десислава Стефанова Славова, инж. Димитър Георгиев Биволаров, д-р Мария Христова Атанасова