Бюджет


Тримесечни отчети за капиталовите разходи на община Елхово за 2024 г.

Отчет за първо тримесечие – дата на качване 29.04.2024 г.


Тримесечни отчети за касовото изпълнение на община Елхово за 2024 г.

Отчет за първо тримесечие – дата на качване 29.04.2024 г.


Отчети за касовото изпълнение на община Елхово за 2024 г.

Отчет за месец януари – дата на качване 12.02.2024 г.
Отчет за месец февруари – дата на качване 11.03.2024 г.
Отчет за месец март – дата на качване 10.04.2024 г.
Отчет за месец април – дата на качване 10.05.2024 г.


Сборен бюджет на община Елхово за 2024 г. – дата на качване 01.03.2024 г.

Решение ОбС Бюджет 2024 г
Приходи 2024 г.
Разходи 2024 г.
Разходи по разпоредители 2024 г.
Разходи по кметства 2024 г.
Преходен остатък 2023 г.
Поименен списък на КР 2024 г.
Разчет СЕС 2024 г. 
Пътни разходи 2024 г.  
Капиталови разходи §40-00 2024 г.
Погребални услуги 2024 г.
Актуализирана прогноза 2024-2026 г.
Второстепенни разпоредители 2024 г.  
Протокол публично обсъждане 2024 г. 


Бюджет образовaние 2024 г.

 Заповед формули – дата на качване 19.02.2024 г.
Справка по чл. 290, ал. 2 от ЗПУОдата на качване 19.02.2024 г.


Тримесечни отчети за капиталовите разходи на община Елхово за 2023 г.

Отчет за първо тримесечие – дата на качване 26.04.2023 г.
Отчет за второ тримесечие – дата на качване 26.07.2023 г. 
Отчет за третото тримесечие – дата на качване 25.10.2023 г. 
Отчет за четвърто тримесечие – дата на качване 22.02.2024 г. 


Тримесечни отчети за касовото изпълнение на община Елхово за 2023 г.

Отчет за първо тримесечие – дата на качване 26.04.2023 г.
Отчет за второ тримесечие – дата на качване 26.07.2023 г. 
Отчет за третото тримесечие – дата на качване 25.10.2023 г. 
Отчет за четвърто тримесечие – дата на качване 22.02.2024 г.


Отчети за касовото изпълнение на община Елхово за 2023 г.

Отчет за месец януари – дата на качване 09.02.2023 г.
Отчет за месец февруари – дата на качване 09.03.2023 г.
Отчет за месец март – дата на качване 10.04.2023 г. 
Отчет за месец април – дата на качване 09.05.2023 г.
Отчет за месец май – дата на качване 08.06.2023 г.
Отчет за месец юни – дата на качване 10.07.2023 г. 
Отчет за месец юли – дата на качване 09.08.2023 г. 
Отчет за месец август – дата на качване 08.09.2023 г. 
Отчет за месец септември – дата на качване 10.10.2023 г. 
Отчет за месец октомври – дата на качване 10.11.2023 г. 
Отчет за месец ноември – дата на качване 08.12.2023 г. 
Отчет за месец декември – дата на качване 10.01.2024 г. 


Сборен бюджет на община Елхово за 2023 г. – дата на качване 11.09.2023 г.

Решение ОбС Бюджет 2023 г.
Приходи 2023 г.
Разходи 2023 г.
Разходи по разпоредители 2023 г.
Разходи по кметства 2023 г.
Преходен остатък 2022 г.
Поименен списък    КР 2023 г.  
Разчет СЕС 2023 г. 
Пътни разходи 2023 г.
Капиталови разходи §40-00 2023 г.
Погребални услуги 2023 г.
Актуализирана прогноза 2023-2025 г.
Второстепенни разпоредители 2023 г.
Протокол публично обсъждане 2023 г. 


Бюджет образовaние 2023 г. – дата на качване 28.08.2023 г.

Заповед формули
Справка по чл. 290, ал. 2 от ЗПУО


Заверка годишен финансов отчет 2022 г.

Баланс – дата на качване 03.10.2023 г.
Одитен доклад – дата на качване 03.10.2023 г.
Отчет за касовото изпълнение – дата на качване 03.10.2023 г.
Отчет за приходите и разходите – дата на качване 03.10.2023 г.
Пояснителни сведения – дата на качване 03.10.2023 г.
Становище – дата на качване 03.10.2023 г.


Тримесечни отчети за капиталовите разходи на община Елхово за 2022 г.

Отчет за първо тримесечие – дата на качване 26.04.2022 г.
Отчет за второ тримесечие – дата на качване 29.07.2022 г.
Отчет за трето тримесечие – дата на качване 27.10.2022 г.
Отчет за четвърто тримесечие – дата на качване 27.02.2023 г.

 


Тримесечни отчети за касовото изпълнение на община Елхово за 2022 г.

Отчет за първо тримесечие – дата на качване 26.04.2022 г.
Отчет за второ тримесечие – дата на качване 29.07.2022 г.
Отчет за трето тримесечие – дата на качване 27.10.2022 г.
Отчет за четвърто тримесечие – дата на качване 27.02.2023 г.


Отчети за касовото изпълнение на община Елхово за 2022 г.

Отчет  за месец януари – дата на качване 10.02.2022 г. 
Отчет за месец февруари – дата на качване 09.03.2022 г. 
Отчет за месец март – дата на качване 11.04.2022 г. 
Отчет  за месец април – дата на качване 10.05.2022 г. 
Отчет  за месец май – дата на качване 09.06.2022 г. 
Отчет за месец юни – дата на качване 11.07.2022 г.
Отчет за месец юли – дата на качване 09.08.2022 г. 
Отчет за месец август – дата на качване 12.09.2022 г. 
Отчет за месец септември – дата на качване 10.10.2022 г.
Отчет за месец октомври – дата на качване 09.11.2022 г.
Отчет за месец ноември – дата на качване 09.12.2022 г.
Отчет за месец декември – дата на качване 10.01.2023 г.


Сборен бюджет на община Елхово за 2022 г. – дата на качване 26.04.2022 г.

Решение ОбС Бюджет 2022 г.
Приходи 2022 г.
Разходи 2022 г.
Разходи по разпоредители 2022 г.
Разходи по кметства 2022 г.
Преходен остатък 2021 г.
Поименен списък 2022 г.
Разчет СЕС 2022 г.
Пътни разходи 2022 г.
Капиталови разходи § 40-00 2022 г.
Погребални услуги 2022 г.
Актуализирана прогноза 2022-2024 г.
Второстепенни разпоредители 2022 г.
Протокол публично обсъждане 2022 г.


Бюджет образовaние 2022 г. – дата на качване 27.04.2022 г.

Заповед формули
Справка по чл. 290, ал. 2 от ЗПУО


Заверка годишен финансов отчет 2021 г.

Баланс – дата на качване 19.09.2022 г.
Одитен доклад – дата на качване 19.09.2022 г.
Отчет за касовото изпълнение – дата на качване 19.09.2022 г.
Отчет за приходите и разходите – дата на качване 19.09.2022 г.
Пояснителни сведения – дата на качване 19.09.2022 г.
Становище – дата на качване 19.09.2022 г.


Тримесечни отчети за капиталовите разходи на община Елхово за 2021 г.

Отчет за първо тримесечие – дата на качване 15.04.2021 г.
Отчет  за второ тримесечие – дата на качване 28.07.2021 г. 
Отчет  за трето тримесечие – дата на качване 28.10.2021 г. 
Отчет  за четвърто тримесечие – дата на качване 21.02.2022 г. 


Тримесечни отчети за касовото изпълнение на община Елхово за 2021 г.

Отчет за първо тримесечие – дата на качване 26.04.2021 г.
Отчет за второ тримесечие – дата на качване 28.07.2021 г. 
Отчет за трето тримесечие – дата на качване 28.10.2021 г. 
Отчет за четвърто тримесечие – дата на качване 21.02.2022 г.


Отчети за касовото изпълнение на община Елхово за 2021 г.

Отчет за месец януари – дата на качване 10.02.2021 г.

Отчет за месец февруари – дата на качване 10.03.2021 г.

Отчет за месец март – дата на качване 09.04.2021 г.

Отчет за месец април – дата на качване 12.05.2021 г.

Отчет за месец май – дата на качване 09.06.2021 г.

Отчет за месец юни – дата на качване 09.07.2021 г.

Отчет за месец юли – дата на качване 10.08.2021 г.

Отчет за месец август – дата на качване 10.09.2021 г.

Отчет за месец септември – дата на качване 11.10.2021 г.

Отчет за месец октомври – дата на качване 10.11.2021 г.

Отчет за месец ноември – дата на качване 10.12.2021 г.

Отчет за месец декември – дата на качване 10.01.2022 г.


Сборен бюджет на община Елхово за 2021 г. – дата на качване 08.03.2021 г.

Решение ОбС Бюджет 2021 г.

Приходи 2021 г.

Разходи 2021 г.

Разходи по разпоредители 2021 г.

Разходи по кметства 2021 г

Преходен остатък 2020 г.

Поименен списък 2021 г.

Разчет СЕС 2021 г.

Пътни разходи 2021 г.

Капиталови разходи § 40-00 2021 г.

Погребални услуги 2021 г.

Актуализирана прогноза 2021-2023 г.

Второстепенни разпоредители 2021 г.

Протокол публично обсъждане 2021 г.

Капиталови разходи 2021 г.


Бюджет образовaние 2021 г.

Заповед формули

Справка по чл. 290, ал. 2 от ЗПУО


Заверка годишен финансов отчет 2020 г.

Баланс– дата на качване 29.12.2021 г.

Одитен доклад – дата на качване 29.12.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение – дата на качване 29.12.2021 г.

Отчет за приходите и разходите – дата на качване 29.12.2021 г.

Пояснителни сведения – дата на качване 29.12.2021 г.

Становище– дата на качване 29.12.2021 г.


Тримесечни отчети за касовото изпълнение на община Елхово за 2020 г.

Отчет за четвърто тримесечие – дата на качване 17.02.2021 г.

Отчет за трето тримесечие – дата на качване 23.10.2020 г.

Отчет за второ тримесечие – дата на качване 30.07.2020 г.

Отчет за първо тримесечие – дата на качване 23.04.2020 г.


Отчети за касовото изпълнение на община Елхово за 2020 г.

Отчет за месец декември – дата на качване 11.01.2021 г.

Отчет за месец ноември – дата на качване 09.12.2020 г.

Отчет за месец октомври – дата на качване 10.11.2020 г.

Отчет за месец септември – дата на качване 09.10.2020 г.

Отчет за месец август – дата на качване 10.09.2020 г.

Отчет за месец юли – дата на качване 10.08.2020 г.

Отчет за месец юни – дата на качване 09.07.2020 г.

Отчет за месец май – дата на качване 09.06.2020 г.

Отчет за месец април – дата на качване 08.05.2020 г.

Отчет за месец март – дата на качване 09.04.2020 г.

Отчет за месец февруари – дата на качване 10.03.2020 г.

Отчет за месец януари – дата на качване 10.02.2020 г.


Сборен бюджет на община Елхово за 2020 г. – дата на качване 07.02.2020 г.

Решение ОбС Бюджет 2020 г.

Приходи 2020 г.

Разходи 2020 г.

Разходи по разпоредители 2020 г.

Преходен остатък 2019 г.

Поименен списък 2020 г.

Разчет СЕС 2020 г.

Пътни разходи 2020 г.

Капиталови разходи § 40-00 2020 г.

Погребални услуги 2020 г.

Актуализирана прогноза 2020-2022 г.

Второстепенни разпоредители 2020 г.

Протокол публично обсъждане 2020 г.


Бюджет образовaние 2020 г.

Заповед формули
Справка по чл. 290, ал. 2 от ЗПУО


Заверка годишен финансов отчет 2019 г.

Баланс – дата на качване 24.08.2020 г.

Одитен доклад  -дата на качване 24.08.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение – дата на качване 24.08.2020 г.

Отчет за приходите и разходите – дата на качване 24.08.2020 г.

Пояснителни сведения – дата на качване 24.08.2020 г.

Становище– дата на качване 24.08.2020 г.


Тримесечни отчети за касовото изпълнение на община Елхово за 2019 г.

Отчет за четвъртото тримесечие – дата на качване 21.02.2020 г.

Отчет за третото тримесечие – дата на качване 28.10.2019 г.

Отчет за второто тримесечие – дата на качване 08.08.2019 г.

Отчет за първото тримесечие – дата на качване 30.04.2019 г.


Отчети за касовото изпълнение на община Елхово за 2019 г.

Отчет за месец декември – дата на качване 08.01.2020 г.

Отчет за месец ноември – дата на качване 09.12.2019 г.

Отчет за месец октомври – дата на качване 08.11.2019 г.

Отчет за месец септември – дата на качване 10.10.2019 г.

Отчет за месец август – дата на качване 09.09.2019 г.

Отчет за месец юли – дата на качване 09.08.2019 г.

Отчет за месец юни – дата на качване 10.07.2019 г.

Отчет за месец май – дата на качване 10.06.2019 г.

Отчет за месец април – дата на качване 10.05.2019 г.

Отчет за месец март – дата на качване 10.04.2019 г.

Отчет за месец февруари – дата на качване 08.03.2019 г.

Отчет за месец януари – дата на качване 08.02.2019 г.


Бюджет образовaние 2019 г.

Заповед формули

Справка по чл.290, ал.2 от ЗПУО


Сборен бюджет на община Елхово за 2019 г. – дата на качване 13.02.2019 г.

Решение ОбС Бюджет 2019 г.

Приходи 2019 г.

Разходи 2019 г.

Разходи по разпоредители 2019 г.

Преходен остатък 2018 г.

Поименен списък 2019 г.

Разчет СЕС 2019 г.

Пътни разходи 2019 г.

Капиталови разходи § 40-00 2019 г.

Погребални услуги 2019 г.

Актуализирана прогноза 2019-2021 г.

Второстепенни разпоредители 2019 г.

Протокол публично обсъждане 2019 г.


Заверка годишен финансов отчет 2018 г.

баланс – дата на качване 09.10.2019 г.

одитен доклад  -дата на качване 09.10.2019 г.

отчет за касовото изпълнение – дата на качване 09.10.2019 г.

отчет за приходите и разходите– дата на качване 09.10.2019 г.

пояснителни сведения- дата на качване 09.10.2019 г.

становище– дата на качване 09.10.2019 г.


Тримесечни отчети за касовото изпълнение на община Елхово за 2018г.

Отчет за четвъртото тримесечие – дата на качване 13.02.2019г.

Отчет за третото тримесечие – дата на качване 26.10.2018г.

Отчет за второто тримесечие – дата на качване 27.07.2018г.

Отчет за първото тримесечие – дата на качване 30.04.2018г.


 Отчети за касовото изпълнение на община Елхово за 2018г.

Oтчет за месец декември – дата на качване 10.01.2019г.

Oтчет за месец ноември – дата на качване 10.12.2018г.

Oтчет за месец октомври– дата на качване 09.11.2018г.

Oтчет за месец септември– дата на качване 10.10.2018г.

Oтчет за месец август– дата на качване 10.09.2018г.

Oтчет за месец юли– дата на качване 09.08.2018г.

Oтчет за месец юни– дата на качване 10.07.2018г.

Oтчет за месец май– дата на качване 08.06.2018г.

Oтчет за месец април – дата на качване 10.05.2018г.

Отчет за месец март – дата на качване 10.04.2018г.

Отчет за месец февруари – дата на качване 09.03.2018г.

 Отчет за месец януари – дата на качване 09.02.2018г.


Сборен бюджет на община Елхово за 2018 г.

Приходи 2018 г.

Разходи 2018 г.

Разходи по разпоредители 2018 г.

Преходен остатък 2017 г.

Поименен списък 2018 г.

Разчет СЕС 2018 г.

Пътни разходи 2018 г.

Капиталови разходи § 40-00 2018 г.

Погребални услуги 2018 г.

Актуализирана прогноза 2018-2020 г.

Второстепенни разпоредители 2018 г.

Протокол публично обсъждане 2018 г.


Бюджет образовaние 2018г.

Заповед формули

Справка по чл.290, ал.2 от ЗПУО

Заверка годишен финансов отчет 2017 г.

баланс

одитен доклад

отчет за касовото изпълнение

отчет за приходите и разходите

пояснителни сведения

становище


Сборен бюджет на община Елхово за 2017 г.

Приходи 2017 г.

Разходи 2017 г.

Разходи по разпоредители 2017 г.

Преходен остатък 2016 г.

Поименен списък 2017 г.

Разчет СЕС 2017 г.

Пътни разходи 2017 г.

Капиталови разходи § 40-00 2017 г.

Погребални услуги 2017 г.

Актуализирана прогноза 2017-2019 г.

Второстепенни разпоредители 2017 г.

Протокол публично обсъждане 2017 г.


Бюджет образовaние 2017

Заповед формули

Справка по чл.290, ал.2 от ЗПУО


Отчети за касовото изпълнение на община Елхово за 2017г.

Отчет за месец януари

Отчет за месец февруари

Отчет за месец март

Отчет за месец април – дата на качване 10.05.2017г.

Отчет за месец май – дата на качване 09.06.2017г.

Отчет за месец юни – дата на качване 10.07.2017г.

Отчет за месец юли – дата на качване 10.08.2017г.

Отчет за месец август – дата на качване 08.09.2017г.

Отчет за месец септември – дата на качване 10.10.2017г.

Отчет за месец октомври – дата на качване 08.11.2017г.

Отчет за месец ноември – дата на качване 08.12.2017г.

Отчет за месец декември – дата на качване 10.01.2018г.

 

 Тримесечни отчети за касовото изпълнение на община Елхово за 2017г.

Отчет за първото тримесечие – дата на качване 11.05.2017г.

Отчет за второто тримесечие – дата на качване 27.07.2017г.

Отчет за третото тримесечие – дата на качване 26.10.2017г.

Отчет за четвъртото тримесечие – дата на качване 23.02.2018г.


Заверка годишен финансов отчет 2016 г.

Пояснителни сведения 2016 г.

Счетоводен баланс 2016 г.

Отчет за приходите и разходите 2016 г.

Одитен доклад 2016 г.

Одитно становище 2016 г.

Отчет СЕС-3-КСФ 2016г.

Отчет СЕС-3-РА 2016 г.

Отчет Б-3  2016 г.

Отчет Б-3 с код 33 2016 г.

Сборен отчет 2016 г.

 Заверка годишен финансов отчет 2015 г.

Пояснителни сведения 2015 г.

Счетоводен баланс 2015 г.

Отчет за приходите и разходите 2015 г.

Одитен доклад 2015 г.

Одитно становище 2015 г.

Сборен отчет БО-3 2015 г.

Отчет СЕС-3-КСФ 2015 г.

Отчет СЕС-3-РА 2015 г.

 Отчет СЕС-3-ДЕС 2015 г.

Отчет Б-3 с код 33 2015 г.


 

Бюджет образовaние 2016

Заповед и формули

Натурални и стойностни показатели, съгласно ЗДБРБ

Натурални  показатели

Разпределение средства


Заверка годишен финансов отчет 2014 г.

Пояснителни сведения 2014 г.

Счетоводен баланс 2014 г.

Одитен доклад 2014 г.

Одитно становище 2014 г.

Сборен отчет БО-3 2014 г.

Отчет СЕС-3-КСФ 2014 г.

Отчет СЕС-3-РА 2014 г.

 Отчет СЕС-3-ДЕС 2014 г.

Отчет Б-3 с код 33 2014 г.


Бюджет образовaние 2015

Заповед и формули

Натурални и стойностни показатели, съгласно ЗДБРБ

Натурални  показатели

Разпределение средства


Бюджет образовaние 2014

Заповед и формули

Натурални и стойностни показатели, съгласно ЗДБРБ

Натурални  показатели

Разпределение средства

Бюджет на община Елхово 2013

Информация от годишния финансов отчет за 2013 г. на община Елхово:

Решение

Становище

Одитен доклад

Баланс

Отчет за изпълнение на бюджета

Отчет за изпълнение на ИБСФ

Обяснителна записка


Бюджет образовaние 2013

Заповед и формули

Разчетни показатели

Разпределение средства


Бюджет 2012 г. – ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Бояново

Бюджет 2012 г.

Отчет към 31.03.2012 г.

 


Бюджет 2012 г. – ОУ „Хаджи Димитър“ с. Гранитово

Бюджет 2012 г.

Отчет към 31.03.2012 г.


Бюджет образовaние 2012

Заповед и формули

Разчетни показатели

Разпределение средства


Бюджетен календар 2012г.

Бюджетен календар


Бюджетен календар 2011г.

Бюджетен календар


Проектобюджет 2011г.

Материали за публично обсъждане

Списък на текущите ремонти по населени места


Бюджет образовaние 2011

Заповед и формули

Разчетни показатели

Разпределение средства


Бюджет 2010г.

Бюджетът на община Елхово за 2010г. е в размер в размер на 8 070 хил.лв., в т.ч. държавни дейности, вкл. дофинансиране – 4 430 хил.лв. и местни дейности – 3 640 хил.лв.

Пълния текст на Бюджет 2010 можете да изтеглите от тук.

 


Бюджет образовaние 2010

Единни разходни стандарти

Формули

Натурални показтели

Разпределение средства


Отчет за изпълнението на бюджета на община Елхово за 2009 г.

На проведено заседание на Общински съвет – Елхово с решение № 287/21/1 по Протокол №21/ 21.04.2009г. бе приет сборния бюджет на община Елхово за 2009г. в размер на 9 292хил.лв., в т.ч. държавни дейности 4 921хил.лв. и местни дейности 4 371хил.лв.

Пълния текст на отчета за изпълнение на бюджета на община Елхово за 2009г. можете да изтеглите от тук

Формули и разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти