Асистентска подкрепа

Лого

В изпълнение на Заповед № РД01-0179/14.01.2021 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане и Решение № 132/14/10 по Протокол № 14/28.01.2021 г. на Общински съвет – гр. Елхово е разкрита социална услуга „Асистентска подкрепа“, с капацитет 51 потребители.

 „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за:

 • самообслужване;
 • движение и придвижване;
 • промяна и поддържане на позицията на тялото;
 • изпълнение на ежедневни и домакински дейности;
 • комуникация.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

 • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
 • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление-декларация /по образец/;
 • експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие), актуална медицинска документация
 • пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидат – потребителя)

Кандидатите заявяват желанието си за ползване на услугата по настоящ адрес.

Може да подадете заявление-декларация в:

 • Център за административно обслужване в сградата на община Елхово, ул. Търговска № 13, гише № 2
 • Домашен социален патронаж, гр. Елхово, ул. Търговска № 2, тел. 0478/88-052;
 • Служба „Социални дейности“, гр. Елхово, ул. Цар Калоян № 13, стая № 218, тел. 0478/88022 или на e-mail: s.deinosti@elhovo.bg

всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа

За въпроси и допълнителна информация тел: 0478/ 88052

Заявление за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ може да бъде изтеглено ТУК