Декларация за достъпност

РАЗДЕЛ 1
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ
Община Елхово
се ангажира да осигури достъп до уебсайта си
в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги 
Настоящата декларация за достъпност се отнася до:
уебсайт
Адрес: https://elhovo.bg
Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:
EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) – Изисквания на хармонизирания стандарт 
I. Статус на съответствие
Частично съответства на изискванията на посочения стандарт поради несъответствията и изключенията, посочени по-долу:
II. Недостъпно съдържание
Описание и посочване на несъответствието: Възможности за избор:
Жестомимичен език (Предварително записан): Интерпретацията на езика на знаците е осигурена за цялото предварително записано аудио съдържание в синхронизирани носители Изискване 1.2.6 от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Частично съответствие

При наличие на видеоклип с аудиосъдържание, той се прикрепя към новина с текст.

Осигурен е механизъм за установяване значението на абревиатури и съкращения Изискване 3.1.4 от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Не  е осигурен

Алтернативно представяне на записаните аудио материали Изискване 9.1.2.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо  Не се публикуват записи само на аудио материали
Субтитри за аудио и/или видео излъчвания на живо. Изискване 9.1.2.4. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Няма живо видео излъчване

Синхронизирано аудио представяне на видео съдържанието. Изискване 9.1.2.5. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Наличните видеоклипове са записи, поради което не е необходимо

Контрастно съотношение Изискване 9.1.4.3 от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Частично съответствие
Частично осигурено, с изключение на външни приложения, разработени от трети лица и интегрирани в сайта на администрацията, върху които тя няма контрол.
Да не се представя текст във вид на изображение. Изискване: 9.1.4.5. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Частично съответствие
Частично осигурено, с изключение на документи, където законодателството изисква да бъдат предоставяни с подпис и печат.
Регулируеми времеви интервали Изискване 9.2.2.1 от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) 
Неприложимо
Не се използват времеви интервали.
Активиране посредством движение Изискване 9.2.5.4 от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Липса на модул, който да се активира при движение.
Езикът на всяка отделна част от съдържанието на страницата може да бъде програмно установен. Изискване 9.3.1.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Няма страници на различни езици.
Достъпни алтернативи за достъп до съдържанието Версия за хора с намалено зрение
https://elhovo.bg/#
Дата на първоначално изготвяне на декларацията: 02.11.2022 г.
Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията: 02.11.2022 г.
Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта: 02.11.2022 г.
Метод, използван за изготвяне на декларацията: Самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта
Обратна информация и данни за контакт
(механизмът се използва за уведомяване на отговорните лица за неспазване на изискванията за достъпност (сигнали) и за искане на алтернативи на недостъпно съдържание от гражданите)
Aдрес за предоставяне на обратна информация (сигнали) и предложения относно достъпността на този уебсайт Община Елхово, 8700 гр. Елхово, обл. Ямбол
ул. „Търговска“ №13
https://elhovo.bg
Връзка към форма за заявление за обратна връзка https://elhovo.bg/?page_id=2126
Данни за контакт с длъжностно(и) лице(а), отговарящо(и) за достъпността и обработването на заявките, изпращани чрез механизма за предоставяне на обратна информация Централа на общ. Елхово тел. +359 478 88004

obshtina@elhovo.bg

Процедура по прилагане
Сигналът се разглежда в срок до два месеца от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.

Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис; когато сигналът е подаден чрез Система за сигурно електронно връчване, отговорът, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис се връща чрез тази система; в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.

РАЗДЕЛ 2
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ
Община Елхово се ангажира да увеличи цифровата достъпност до уебсайта си, като работи активно за подобряване на неговата достъпност и използваемост. В тази си дейност Община Елхово се придържа към политиката за достъпност, налични стандарти, добри практики и нормативни изисквания към интернет страници и портали на държавната администрация.
В своята работа Община Елхово се ръководи от основната цел на интернет страницата си – чрез насочен към потребителя дизайн и интерфейс да: – предоставя публична информация за резултатите от своята дейност;- предоставя връзка към административните услуги, включително и електронни, извършвани от Община Елхово;- осъществява достъп до публични информационни ресурси и отворени данни;- дава възможност на потребителя да изразява мнението си или отправя сигнал и запитвания в удобен за него вид;

– осъществява връзка с портали, регистри и информация на други институции от държавната администрация при осигуряване на оптимална достъпност на съдържанието за хората с увреждания чрез използване на съвременни технологии.

Като има предвид бързото развитие на информационните технологии, администрацията на Община Елхово се ангажира непрекъснато да развива технологично своята интернет страница и да обучава служителите, които въвеждат данни в нея с оглед постигане на високи стандарти на достъпност и използваемост на нейното съдържание.

Дата на публикуване на уебсайта  10.04.2012 г.
Дата на последната актуализация на уебсайта  вследствие на съществено преработване на съдържанието: 03.05.2022 г.