Продължава процедурата за набиране на документи и определяне на съдебни заседатели за мандат 2023-2027 г.

С решение № 7/2/6/ от 28.11.2023 г. Общински съвет – Елхово определи срок до 20 декември 2023 г. за подаване на документи за попълване на списъка на кандидатите за съдебни … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е 94-02-1178/1/ от 20.11.2023 г. Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, че e изработен проект за изменение на ПРЗ на … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е 94-02-1119/1/ от 13.11.2023 г.   Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че e изработен … Прочети още »

Проект на план-сметка за дейностите, свързани с определяне размера на такса битови отпадъци на Община Елхово за 2024 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание  чл. 66, ал. 1 и ал. 2, чл. 69  от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 66, ал. 1 … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, на основание чл. 129 ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересуваните граждани, че със заповед № РД-817 … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, на основание чл. 129 ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересуваните граждани, че със заповед № РД-816 … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, на основание чл. 129 ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересуваните граждани, че със заповед № РД-815 … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че със заповед № РД-790 от 31.11.2023 г. на кмета на община Елхово е одобрен проект за … Прочети още »