Център за социална рехабилитация и интеграция ”Света Марина”

Лого на Центърът за социална рехабилитация и интеграция ”Света Марина”

Центърът за социална рехабилитация и интеграция ”Света Марина” – гр. Елхово предоставя комплекс от социални услуги, свързани с извършване на двигателна рехабилитация, социално-правни консултации, педагогическа подкрепа, трудотерапия, логопедична рехабилитация, психологическа рехабилитация, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.

 • Осигуряване на включваща, приемаща и стимулираща развитието среда, при отчитане на рисковите за развитието на човека фактори.
 • Предлагане на специализирано оборудване и обзавеждане, в зависимост от конкретните потребности на лицата.
 • Създаване на оптимални условия за корекционно-компенсаторна и интеграционна работа с потребителите на услугите.
 • Оказване на подкрепа на лицата и техните семейства.
 • Оценка на нуждите на лицето.
 • Изготвяне на програма за грижи.
 • Запознаване с конкретните нужди на лицето според сферите на функциониране.
 • Планиране на интервенции според установените проблеми.
 • Определяне на очакваните резултати и по възможност времето за постигането им в зависимост от наличните ресурси.
 • Дефиниране на ролите на специалистите в обслужването на лицето и специализираните интервенции, които ще извършват.

В ЦСРИ ”Света Марина” се предоставят краткосрочни и дългосрочни социални услуги.

Центърът за социална рехабилитация и интеграция ”Света Марина”Целеви групи:

– деца и лица в риск от социално изключване, както и техните близки:

– деца и лица с различни увреждания, емоционално-поведенчески проблеми и девиантно поведение, нарушения в развитието; 

– деца и лица с различни форми на зависимост;

– деца и лица жертви на различни форми на насилие и експлоатация;

– други.

 

Цели на социалната услуга:

 • Да се предоставят качествени социални услуги на лица с различни вид и степен на увреждания и деца в риск за задоволяване на техните физически, психични, логопедични и социални потребности.
 • Да се работи за успешното приобщаване към обществото на децата потребители и техните семейства.
 • Да се насърчават личното развитие и социалната ангажираност.
 • Със своите дейности и инициативи ЦСРИ ”Света Марина” да придобие свой собствен облик и популярност сред местната общност.

Видове дейности, които се предоставят в ЦСРИ „Света Марина“:    

 • Логопедична терапия;
 • Психологическа подкрепа;
 • Социална рехабилитация;
 • Двигателна рехабилитация;
 • Занимателна трудотерапия, арт-терапия;
 • Терапии – игрова терапия, изобразително изкуство, приложно изкуство, приказкотерапия.

Документи за кандидатстване в ЦСРИ ”Света Mарина” – гр. Елхово на деца и лица потребители на социални услуги се подават в Дирекция ”Социално подпомагане” – гр. Елхово.

За въпроси и допълнителна информация тел: 0478/ 82050

Адрес: град Елхово, ул. „Чаталджа” № 6

e-mail: csri_sv.marina_elh@abv.bg