ЗАПОВЕД № РД- 32 / 14.01.2021 г. относно публичен търг с явно наддаване за продажба на строителни материали средни гранитни павета втора употреба

ЗАПОВЕД № РД – 32/ 14.01.2021 г.          На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 от Наредба № 5 … Прочети още »

ЗАПОВЕД № РД- 31 / 14.01.2021 г.  относно публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № РД- 31 / 14.01.2021 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 и 2 от Наредба № … Прочети още »

Заповед № РД – 07-36/ 19.11.2020 г. на ОД “Земеделие” – гр. Ямбол за провеждане на търг

Областна дирекция “Земеделие” – Ямбол открива процедура за провеждане на Общ търг с тайно наддаване за продажба на имоти – частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, по реда … Прочети още »

Конкурс за длъжността ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ в отдел „Обществени поръчки“ при общинска администрация на Община Елхово

На основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.13,ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавни служители и заповед № РД-608/29.09.2020г. … Прочети още »

ЗАПОВЕД № РД – 554/ 02.09.2020 г. относно публичен търг с явно наддаване за учредяване възмездно право на ползване, за срок от 10 години на общинско имущество

ЗАПОВЕД № РД – 554 Елхово, 02.09.2020 г.  На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 и 2 от Наредба … Прочети още »

ЗАПОВЕД № РД – 553/ 02.09.2020 г. относно публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № РД – 553 Елхово, 02.09.2020 г.  На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 и 2 от Наредба … Прочети още »

Заповед № РД – 549/ 01.09.2020 г. за провеждане на ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейности в горските територии – товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина с общо количество от 294 пр. м3 от временни складове, находящи се в териториалния обхват на Община Елхово

ЗАПОВЕД  № РД – 549 / 01.09.2020 г.          На основание чл.44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 3, ал.1, т.3, чл. … Прочети още »

ЗАПОВЕД № РД-495/ 06.08.2020 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ – публична общинска собственост

ЗАПОВЕД № РД- 495 Елхово, 06.08.2020 г.           На основание  чл.44,  ал.2 от ЗМСМА,  чл.37и, ал.13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/,  Решение № 92/9/7/, … Прочети още »

Заповед № ПО – 03-5-3/ 25.06.2020 г. на ОД “Земеделие” – гр. Ямбол за провеждане на търг

Областна дирекция “Земеделие” – Ямбол открива процедура за провеждане на Общ търг с тайно наддаване за продажба на имоти – частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, по реда … Прочети още »