ЗАПОВЕД № РД- 857 / 28.11.2022 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предварителна продажба на действително добити количества дървесина

З А П О В Е Д №  РД – 857 / 28.11.2022 г. на основание чл. 55, ал. 2 и чл. 3, ал. 1, т. 1, във връзка с … Прочети още »

ЗАПОВЕД № РД-739/ 19.10.2022 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг, с явно наддаване, за отдаване под наем на пасища, мери и ливади-публична общинска собственост

ЗАПОВЕД  № РД-739 Елхово, 19.10.2022г.           На основание  чл.44,  ал.2 от ЗМСМА,  чл.37и, ал.14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл.103 от ППЗСПЗЗ,  Решение №367/32/5 … Прочети още »

Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за длъжността Юрисконсулт в отдел “Обществени поръчки”при Община Елхово

Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за длъжността   Юрисконсулт в отдел “Обществени поръчки”при Община Елхово, съгл. чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и … Прочети още »

Провеждане на конкурс за длъжноста юрисконсулт в отдел „Обществени поръчки” в община Елхово

ИНФОРМАЦИЯ  Относно: провеждане на конкурса за длъжноста юрисконсулт в отдел „Обществени поръчки” в община Елхово На основание чл. 21, ал. 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при … Прочети още »

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурса за длъжност Юрисконсулт в отдел „Обществени поръчки” в община Елхово

С П И С Ъ К на допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурса за длъжност Юрисконсулт в отдел „Обществени поръчки” в община Елхово На основание чл. 21, ал. … Прочети още »

ЗАПОВЕД № 651/21.09.2022 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост

ЗАПОВЕД  № РД-651 гр. Елхово, 21.09.2022 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 и 2 от Наредба № … Прочети още »

ЗАПОВЕД № РД – 647/20.09.2022 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливати от ОПФ-публична общинска собственост за стопанската 2022/23 г.

ЗАПОВЕД  № РД-647 Елхово, 20.09.2022 г.         На основание  чл. 44,  ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл. … Прочети още »

Конкурс за длъжността ЮРИСКОНСУЛТ в отдел „Обществени поръчки“ при общинска администрация на Община Елхово

О Б Я В А               На основание чл.10а, ал.1 и 2от Закона за държавния служител, във връзка с чл.13,ал.1 и чл.14 ал.1 и 2 от Наредбата за провеждане … Прочети още »

ЗАПОВЕД № РД – 547/ 24.08.2022 г. за открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии

ЗАПОВЕД  № РД – 547/ 24.08.2022 г.            На основание чл.44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 3, ал.1, т.1, чл. … Прочети още »