З А П О В Е Д № РД – 442 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество

З А П О В Е Д   № РД – 442 гр.Елхово, 14.05.2024 г.        На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1, … Прочети още »

ЗАПОВЕД № РД-347 гр. Елхово, 03.04.2024 г. за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост представляват 48 кв.м. идеална част от първи етаж на сграда с идентификатор 27382.500.9705.7, цялата със застроена площ от 142 кв.м.,

З А П О В Е Д № РД – 347 гр. Елхово,03.04.2024 г.       На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1, ал.2 … Прочети още »

ЗАПОВЕД № РД-346 гр. Елхово, 03.04.2024 г. за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 27382.500.1754.1.27 със застроена площ от 14.14 кв. м.

З А П О В Е Д  № РД-346 гр. Елхово, 03.04.2024 г.        На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона … Прочети още »

ЗАПОВЕД № РД-343/02.04.2024г. Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост от I-IX категория за срок от десет стопански години по землища

  ЗАПОВЕД № РД-343/ 02.04.2024 г.         На основание  чл.44,  ал.2 от ЗМСМА,  чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.31, ал./1/, ал./2/ и ал./3/, чл.32, … Прочети още »

З А П О В Е Д № – РД – 275/ 13.03.2024 г. за откриване на конкурс за възлагане на маркиране на насаждения, предвидени за сеч по отдели в землищата на територията на община Елхово, област Ямбол

З А П О В Е Д № – РД – 275/ 13.03.2024 г. На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА и  чл.3, ал 1, т.1 и чл.10, ал. 1, … Прочети още »

ЗАПОВЕД № РД – 726/ 16.10.2023 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ – публична общинска собственост за стопанската 2023/2024г.

ЗАПОВЕД № РД – 726/ 16.10.2023 г.  На основание  чл. 44,  ал. 2 от ЗМСМА,  чл.37и, ал.14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл. 103 от … Прочети още »

ЗАПОВЕД № РД – 721/ 13.10.2023 г. за откриване на процедура запубличен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост с площ от 12.9/344 кв. м. ид.ч. от втори етаж на масивна триетажна административна сграда с идентификатор 27382.500.1391.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Елхово

З А П О В Е Д № РД – 721/ 13.10.2023 г. На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от … Прочети още »

ЗАПОВЕД № РД – 712/ 12.10.2023 г. за откриване на процедура за публичен търг с явно наддаване за продажба на строителни материали – средни гранитни павета втора употреба

ЗАПОВЕД № РД – 712/ 12.10.2023 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 от Наредба № 5 за реда … Прочети още »

ЗАПОВЕД № РД- 626 /08.09.2023 г. за откриване на процедура за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ – публична общинска собственост за стопанската 2023/ 2024 г.

ЗАПОВЕД  № РД-626 Елхово, 08.09.2023г. На основание  чл.44,  ал.2 от ЗМСМА,  чл.37и, ал.14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл.103 от Правилника за прилагане на закона … Прочети още »

ЗАПОВЕД № РД- 561 /10.08.2023 г. за откриване на процедура за публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ : дворно място с площ 1 515 кв. м., съставляващо урегулиран поземлен имот ХІ-общ. в кв. 54 по застроителния и регулационен план на с. Малък манастир

ЗАПОВЕД  № РД-561 гр. Елхово, 10.08.2023 г.  На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 и 2 от Наредба № … Прочети още »