Заповед № РД-263/16.04.2020 г. за проведждане на публичен търг с явно наддаване за покупко-продажба на прогнозни количества дървесина, включена в годишния план за ползване за 2020 г. от обект № 2001 в териториалния обхват на община Елхово.

З А П О В Е Д № РД – 263/ 16.04.2020 г. На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗГ, … Прочети още »

Заповед № РД – 262/ 16.04.2020 г. за провеждане на ОТКРИТ КОНКУРС за за добив дървесина от горските територии – собственост на Община Елхово, област Ямбол по землища и отдели, съгласно Решение № 18/3/11 от 19.12.2019 г. на Общински съвет – Елхово.

З А П О В Е Д № РД – 262/ 16.04.2020 г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.1, чл.5, ал.1, т.2, чл.10, ал.1, т.1, чл.12, ал.1 … Прочети още »

ЗАПОВЕД №РД-98/13.02.2020 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал.1,  ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1, ал. 2 … Прочети още »

ЗАПОВЕД № РД-911/28.11.2019 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 и 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и … Прочети още »

Заповед № РД-715/01.10.2019г. за проведждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост:

З А П О В Е Д   № РД-715 гр.Елхово,01.10.2019г.            На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1,  ал.2, ал.7 … Прочети още »

Заповед № РД-711/30.09.2019г за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ – публична общинска собственост

  ЗАПОВЕД   № РД-711 Елхово, 30.09.2019г.           На основание  чл.44,  ал.2 от ЗМСМА,  чл.37и, ал.14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/,   Решение №453/39/12 на … Прочети още »

Заповед № РД-596/22.08.2019г за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ – публична общинска собственост

ЗАПОВЕД   № РД-596 Елхово, 22.08.2019г.           На основание  чл.44,  ал.2 от ЗМСМА,  чл.37и, ал.13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/,   Решение №453/39/12, взето с … Прочети още »

Заповед № РД-595/22.08.2019г за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните недвижими имоти частна общинска собственост, представляващи:

З А П О В Е Д   № РД-595 гр.Елхово,22.08.2019г.            На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1,  ал.2, ал.7 … Прочети още »

Заповед № РД – 584 / 20.08.2019 г. за провеждане на открит конкурс за възлагане на товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина на територията на община Елхово

З А П О В Е Д             № РД – 584 / 20.08.2019 г.   На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 1, … Прочети още »

Заповед № РД-578/13.08.2019г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти частна общинска собственост, представляващи:

ЗАПОВЕД   № РД-578   Елхово, 13.08.2019 г.   На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 и 2 от … Прочети още »