ОДОБРЯВАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА

Нормативно основание:

Закон за устройство на територията – чл.150

Необходими документи:

 • заявление по образец
 • документ за собственост ;
 • проект за ПУП, включително РУП;/ако такъв се изисква/
 • мотивирано разрешение за изработването на КПИИ;
 • три копия от инвестиционния проект в обхват и съдържание, определени от Наредба № 4 от 2001 г. за ОСИП;
 • решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на ЗООС; /в случаите, в които се изисква ОВОС/
 • оценка за съответствието;
 • положително становище на органите за пожарна и аварийна безопасност; /ако строежът е първа или втора категория/
 • предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
 • специалните разрешителни. /изискуеми по специални закони/
 • пълномощно

Такса: 

– приемане и одобряване на ПУП

 • За урбанизирани територии – 65 лв
 • За неурбанизирани територии – 130лв

– Извършване на оценка за съответствието по чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ за сгради

 • Таксата е по т.53 от Наредба №7 – 0,8 лв./кв.м, но не по-малко от 50.00 лв.

-Извършване на оценка за съответствие по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ за линейни обекти на техническата инфраструктура

 • Таксата е по т.53Б от Наредба №7 – 1,00 лв./м.л., но не по-малко от 50.00 лв.

– разглеждане и одобрение на инвестиционни проект, по които се издава разрешение за строеж

 • Таксата е 0,2% от стойноста на обекта, съгласно Наредба №7 т.33

– издаване на разрешение за строеж

 • Такса: 26лв.

Срок за изпълнение: 30 дни