Започнаха дейностите по проект „Помощ в дома за достоен живот“

pom-600x336[1]Община Елхово на 1 януари 2013 година стартира дейностите по проект BG051PO001-5.1.04-0007-C0001 „Помощ в дома за достоен живот” в изпълнение на сключен с Агенция за социално подпомагане, Договор за безвъзмездна финансова помощ.Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма” Развитие на човешките ресурси „ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”.

С реализацията на настоящия проект целим да приложим нов подход за предоставяне на услуги в домашна среда за хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация, чрез който да се създаде устойчив модел за осигуряване на достоен живот.

Дейностите по проекта предвиждат утвърждаване на иновативен модел за предоставяне на почасови социални услуги в домашна среда на общинско ниво, намаляване на безработицата и създаване на нови работни места в сектора на социалната икономика, чрез повишаване на професионалните умения и мотивация на обучени безработни лица.

Във връзка с процедурата за включване на желаещи  лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване в това число деца с трайни увреждания, както и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване, като потребители на услугата и процедурата за набиране и подбор на социални асистенти разгледайте обявленията по Приложение № 1 и Приложение № 2.

Заявление за „Социален асистент“

Професионална автобиография

Заявление за потребител

Заявление за потребител-дете

Декларация за доход