25 социални асистенти получиха удостоверения по проект „Помощ в дома за достоен живот

IMG_7492Двадесет и пет социални асистенти, които ще работят по проект на община Елхово BG051PO001-5.1.04-0007-C0001 „Помощ в дома за достоен живот” в изпълнение на сключен с Агенция за социално подпомагане, Договор за безвъзмездна финансова помощ, днес 21.03.2013г. получиха удостоверения за професионално обучение. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”.

Официалната церемония се състоя в сградата на община Елхово на ул. Калоян.

На тържеството присъстваха Живка Кафеджиева – зам. кмет на община Елхово,  Ангел Ангелов управител на ТО на НТС Ямбол, Димитър Стойков – секретар на НТС Елхово, екипа на проекта и медии.

Г-жа Кафеджиева изказа благодарност на обучителната организация, а на завършилите професионалното обучение пожела спорна работа по проекта.

Г-н Ангелов поздрави участниците в курса за придобитите знания в резултат на обучението и изрази задоволството си от съвместната работа с община Елхово.

С връчване на легитимни удостоверения за завършено професионално обучение приключи  една от дейностите по проект „Помощ в дома за достоен живот”. По проекта за 6 дни са обучени общо 25 лица от община Елхово, които придобиват правото да работят с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявяния. След успешно положен теоретичен и практичен изпит обучаемите получават  професионална квалификация по част от професията „Социален асистент”, специалност „Подпомагане на възрастни и деца”.

По време на обучението социалните асистенти са преминали учебни дисциплини свързани със здравословни и безопасни условия на труд, възгледите, методите и техниките за социалният работник, нормативната уредба на социалните услуги, събирането и анализа на информация, социалната оценка на ситуацията, договарянето на социални услуги, социалната медицина. С цел устойчивост на проекта, за обучените е осигурена подходяща работа за 12 месеца.

Дейностите по проекта предвиждат утвърждаване на иновативен модел за предоставяне на почасови социални услуги в домашна среда на общинско ниво, намаляване на безработицата и създаване на нови работни места в сектора на социалната икономика, чрез повишаване на професионалните умения и мотивация на 25 обучени безработни лица.

Същинското изпълнение на дейностите по предоставяне на услугата, ще започне от 01.04.2013г.

 

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социаленфонд. Община Елхово носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.”