Проведе се процедура за възлагане на обществена поръчка за реконструкция и доизграждане на спортна зала

IMG_7865Днес в голямата зала на община Елхово в присъствието на медии от гр.Елхово се проведе процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Извършване на СМР по реконструкция и доизграждане на спортна зала” гр. Елхово, финансирана по мярка 321:Основни услуги за населението и икономиката в селските райони от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по проект: „Подобряване на социалната инфраструктура в община Елхово, чрез извършване на СМР по реконструкция и доизграждане на спортна зала гр. Елхово”.

На основание заповед на кмет на община Елхово Петър Киров, комисия в състав: Пепа Кючукова – Председател и членове Живка Кафеджиева, Даниела Трендафилова, инж. Къньо Кънев, Радка Петрова, Елена Вълкова и Васил Славков, удостовери ненарушената цялост на пакетите и пликовете в тях.

В реда на постъпване на офертите от всички участници бяха отворени пакетите съдържащи три плика – Плик 1 – Списък на съдържащите изискуеми документи, Плик 2 – Техническо предложение и Плик 3 – Ценово предложение. На този етап се отвориха пликове 1 и 2, а плик 3 ще се отвори на по-късен етап, когато комисията оцени техническите предложения на кандидатите.

Подписи на трима от членове на комисията, както и на един от участниците в процедурата, които бяха днес в залата, бяха поставени върху плик 3 – ценовите предложения на всички участващи кандидати. По същият начин бе подписана всяка една от страниците на техническите оферти на всеки един от кандидатите.

Общо дванадесет са офертите входирани в общинска администрация в предварително обявеният срок, а именно „Стил Комплекс ООД гр. Благоевград, „АБС – Инженеринг -Н” ЕООД гр. Ямбол, „Суперстрой инжинеринг” ЕООД гр. Ямбол, „Тремикс ЕС” ООД гр. Пазарджик „Инком ПВ” ООД гр.Ямбол „Арк-Билдинг” ООД гр. Ямбол, „Адензит” ООД гр. Бургас, „Сивато” ООД гр. Стара Загора, „Полистрой” ЕООД гр. Ямбол, „ПСТ Холдинг” АД гр. София, „Инфрастрой инжинеринг” ООД гр. Ямбол и ДЗЗД „Тракийски строежи” гр. Гоце Делчев.

Комисията има за задача да оцени офертите и да предостави официален протокол в срок до 15 май 2013 година, като участниците ще бъдат допълнително информирани за дата на отваряне на ценовите предложения.