Стартираха същинските дейности по проект „Помощ в дома за достоен живот“

img_7455[1]От днес двадесет и пет социални асистенти, които преминаха успешно обучение, започват работа по проект на община Елхово BG051PO001- 5.1.04-0007-C0001 „Помощ в дома за достоен живот” в изпълнение на сключен с Агенция за социално подпомагане, Договор за безвъзмездна финансова помощ. В началото на месец март всичките 25 социални асистента преминаха обучение в НТС-Елхово успешно, а малко преди края на месец март всички те получиха своите удостоверения за професионално обучение.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”.

Социални асистенти в звеното ще предоставят услуги в домашна среда за хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация, а проекта ще се реализира в рамките на една година.

С реализирането на този проект Община Елхово постига така нареченият мултиплициращ ефект, чрез който едновременно се създава заетост на двадесет и пет души в община Елхово и същевременно хора в неравностойно положение на територията общинате ще получат необходимите грижи и внимание в домашна среда, което е от особено значение.