Публичен търг за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост

З А П О В Е Д 

№ РД – 237

гр.Елхово, 09.04.2013г.

         На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и решение на Общински съвет – Елхово взето с протокол №18 от 28.03.2013г.

Н А Р Е Ж Д А М:

 

         Да се проведе публичен търг за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост за срок от 5/пет/ години за учебния период от 01.септември до 30.юни:

 

1.Част от имот публична общинска собственост с площ от 54/821ид.ч кв.м, находящ се в първи етаж на масивна триетажна сграда с идентификатор 27382.500.715.2, построена през 1979г. със ЗП 821кв.м, разположена в ПИ с идентификатор 27382.500.715 в гр.Елхово на ул.”Асен Златаров”№15 с начален месечен наем 80.30лв. без ДДС, депозит 96.36лева.

Търгът да се проведе на 30.04.2013г. от 14.00часа в залата на община Елхово.

Желаещите да участват в търга следва до 26.04.2013г. до 17.00часа да подадат следните документи:

 

За регистрирани лица по Търговския закон

 

1.Заявление – образец за участие в търга от информационния център при община Елхово.

2.Удостоверение, че участника няма задължения към община Елхово /срокът за изготвяне на документа е 3 работни дни/.

3.Удостоверение, че участника няма задължение към Националната агенция по приходите, не по рано от 15 дни от датата на търга.

4.Копие от удостоверение по ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, издадено от Агенция по вписванията.

5.Приходна квитанция за внесен депозит.

6.Приходна квитанция за внесена такса за участие в търга – 30лева.

7.Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно.

 

За физически лица

 

1.Заявление – образец за участие в търга от информационния център при община Елхово.

2.Удостоверение, че участника няма задължения към община Елхово /срокът за изготвяне на документа е 3 работни дни/.

3.Удостоверение, че участника няма задължения към Националната агенция по приходите, не по рано от 15дни от датата на търга.

4.Приходна квитанция за внесен депозит.

5.Приходна квитанция за внесена такса за участие в търга – 30.00лева.

6.Пълномощниците в търга да представят нотариална заверено пълномощно.

 

Общината е регистрирана по ЗДДС /Закон за данък добавена стойност/ и спечелилия търга ще плаща 20% ДДС върху достигнатия  месечен наем.

При липса на кандидати за участие в търга на 30.04.2013г. втори търг при същите условия ще се проведе на 07.05.2013г.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на отдел ”СУ, ОС и ТСУ” за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Пепа Кючукова – заместник кмет на община Елхово.

 

 

ПЕТЪР КИРОВ /П/

Кмет на община Елхово