Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост

З А П О В Е Д

 

РД – 271 / 23.04.2013 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Решения на Общински съвет – Елхово взети по Протоколи №№ 16/24.01.2013 г. и 18/28.03.2013 г.

 

З А П О В Я Д В А М :

 

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти частна общинска собственост :

1. Дворно място с площ 592 кв. м. съставляващо урегулиран  поземлен имот ІІ-общ. в кв. 12 по плана на с. Стройно утвърден със заповед № 197/14.11.1938 г., при граници на имота на североизток – улица, югоизток – УПИ ІV-84, югозапад – УПИ ІV-84 и северозапад – УПИ ІІІ-86 с начална тръжна цена 1 776,00 лв. без ДДС.

2. Дворно място с площ 500 кв. м. съставляващо урегулиран  поземлен имот VІІ-общ. в кв. 2 по плана на с. Стройно утвърден със заповед № 197/14.11.1938 г., при граници на имота на север – УПИ VІ-3, изток – улица с о. т. 38 – 39, юг – УПИ V-1 и запад – УПИ V-1 с начална тръжна цена  1 500,00 лв.без ДДС.

Търгът да се проведе на 15.05.2013 г. от 14.00 часа в залата на община Елхово.

Желаещите да участват в търга следва до 17.00 часа на 14.05.2013 г. да представят в Центъра за услуги и информация на гражданите на първи етаж в административната сграда на общината на ул. Търговска № 13 в гр. Елхово следните документи :

І. За юридически лица и ЕТ :

1. Заявление – образец за участие в търга от Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово.

2. Удостоверение от Агенция по вписванията по регистрация за вписани обстоятелства и обявени актове по партидата на фирмата.

3. Удостоверение, че участникът няма задължения към община Елхово – срокът за изготвяне на документа е 3 работни дни.

4. Удостоверение, че участникът няма задължения към Национална агенция за приходите по регистрация, не по-рано от 15 дни от датата на търга .

5. Приходна квитанция за внесен депозит 10 % от началната тръжна цена, внесени в Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово.

6. Приходна квитанция за участие в търга – 30,00 лв., внесени в Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово.

7. Нотариално заверено пълномощно при необходимост.

ІІ. За физически лица :

1. Заявление – образец за участие в търга от Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово.

2. Удостоверение, че участникът няма задължения към община Елхово – срокът за изготвяне на документа е 3 работни дни.

3. Удостоверение, че участникът няма задължения към Национална агенция за приходите по регистрация, не по-рано от 15 дни от датата на търга.

4. Приходна квитанция за внесен депозит 10 % от началната тръжна цена, внесени в Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово.

5. Приходна квитанция за участие в търга – 30,00 лв., внесени в Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово.

6. Нотариално заверено пълномощно при необходимост.

При неявяване на кандидати втори търг при същите условия да се проведе на 22.05.2013 г. от 14.00 часа в залата на административната сграда на община Елхово на ул. “Търговска” № 13.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на отдел “СУОСТСУ” за сведение и изпълнение.

ПЕТЪР КИРОВ

Кмет на община Елхово