Три нови семейства започнаха обучение по проект „И аз имам семейство“

IMG_8424От днес започна обучението на кандидат приемни родители по проект ”И аз имам семейство” BG051PO001-5.2.11-0001-C0001 по Оперативна програма “Развитие на човешки ресурси” съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

В базовото обучение са включени теми като: „Въведение в приемната грижа”, „Връзки и раздели”, „Подкрепа на позитивното поведение”, “Посрещане на детето”, „Сигурност и безопасност”, „Професионализиране”. По време на надграждащото обучение ще бъдат разгледани следните теми: „Ранно и предучилищно детство”, „Пубертет и юношество” и „Приемна грижа за дете с увреждане – не е ли прекалено трудно това?”.

В практическата част са включени казуси и ролеви игри, чиято цел е кандидатите по-добре да разберат същността и целите на социалната услуга приемна грижа и да прилагат адекватно наученото, да придобият знания за детското развитие и потребности и роля на семейната среда. Обучението се провежда от социалните работници от екипа – Светлана Илчева и Кремена Димитрова. В обучението участват три семейства, които са подали заявление за професионална приемна грижа.

За контакти със социалните работници по проекта: ул. „Калоян” №13, стая 110, тел. 0478 88107
e-mail: elhovo_priemime@abv.bg.