Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи

ЗАПОВЕД

 

№ РД-301

 

Елхово, 07.05.2013г.

 

На основание  чл.44,  ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.20 ал./1/, ал./2/ и ал./3/ от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество,  Решение на Общински съвет-Елхово  №242/19/6, взето с протокол №19 от 25.04.2013г.

 

Н А Р Е Ж  Д А М :

 

I.Съгласно Решение №242/19/6/ на Об съвет – Елхово, взето с протокол №19 от 25.04.2013г. откривам процедура за провеждане на  публичен търг с явно наддаване за    отдаване под наем  на земеделски земи – частна общинска собственост  за срок от десет стопански   години  по землища, както следва :

по   ред

 

Землище

Земеделски земи-частна общинска собственост

Брой имоти Площдка
1 гр.Елхово

26

259.366

2 с.Изгрев

6

28.897

3 с.М.Манастир

27

201.962

4 с.Стройно

7

21.097

5 с.Мелница

14

102.550

6 с.Добрич

26

380.882

7 с.Раздел

12

154.314

8 с.Славейково

20

357.125

9 с.Г.Дервент

15

531.970

10 с.В.Поляна

29

12.427

11 с.Чернозем

1

    6.965
12 с.Жребино

3

25.620

13 с.Лалково

4

113.288

14 с.Лесово

11

167.068

15 с.Маломирово

11

315.609

16 с.Гранитово

16

229.241

17 с.Пчела

2

  160.502
18 с.Трънково

3

70.787
Общо:

233

3139.67

Обект на търга са земите, подробно описани по землища, имоти, местности, начин на трайно ползване, категория и начална наемна цена в Приложение №1 за земеделски земи-частна общинска собственост-неразделна част към настоящата заповед и обявени в общината и съответното кметство.

Приложение   №1

С П И С Ъ К

НА   СВОБОДНИТЕ ОБРАБОТВАЕМИ ЗЕМИ-ЧАСТНА

 

ОБЩИНСКА   СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО  

 

ЗА   ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ  2013г.

 

№   по     ред

Номер   на имота

Местност

К-я на   имота

Начин  на трайно ползване

Площ на   имота в дка

Ед.цена   в лв/дка

Начална   тръжна цена

1

2

3

4

5

6

7

8

 гр.Елхово  

259.366

 

1

3190

Лозята

V

Лозе

4.619

11.19

51.69

2

5064

Лозята

V

Лозе

7.794

11.19

87.21

3

72930

Баб.съб. поляна

ІХ

нива

4.604

3.03

13.95

V

нива

0.033

7.99

0.26

4

57135

Долен герен

X

нива

20.736

2.43

50.39

5

57134

Долен герен

X

нива

21.973

2.43

53.39

6

57100

Долен герен

X

нива

4.700

2.43

11.42

7

10183

Зъбака

V

нива

0.899

7.99

7.18

8

14040

Горно кюше

V

нива

4.000

7.99

31.96

9

14301

Горно кюше

V

нива

2.815

7.99

22.49

10

14662

Горно кюше

IV

нива

5.304

9.42

49.96

11

26120

Цонев баир

V

нива

5.000

7.99

39.95

12

30060

Нови лозя

IV

нива

0.679

9.42

6.40

V

нива

5.601

7.99

44.75

13

31245

Голяма шабаница

IV

нива

3.899

9.42

36.73

14

37535

Мандра баир

V

нива

4.077

7.99

32.58

15

53132

Бозалъка

VI

нива

3.172

6.52

20.68

16

53270

Бозалъка

VIII

нива

4.400

3.64

16.02

17

75360

Куртев баир

V

нива

9.046

7.99

72.28

ІХ

нива

4.553

3.03

13.80

18

75370

Куртев баир

V

нива

13.298

7.99

106.25

19

75380

Куртев баир

V

нива

9.200

7.99

73.51

20

75540

Куртев баир

IV

нива

4.000

9.42

37.68

21

75590

Куртев баир

ІХ

нива

5.501

3.03

16.67

22

75660

Куртев баир

ІХ

нива

9.050

3.03

27.42

23

75661

Куртев баир

ІХ

нива

5.826

3.03

17.65

24

75720

Куртев баир

ІХ

нива

6.001

3.03

18.18

25

75721

Куртев баир

ІХ

нива

40.376

3.03

122.34

V

нива

2.187

7.99

17.47

26

75740

Куртев баир

ІХ

нива

46.023

3.03

139.45

 

с.Изгрев

 

 

28.897

 

1

372

Герена

III

нива

4.139

10.87

44.99

2

373

Герена

III

нива

4.171

10.87

45.34

3

17057

Стари   лозя

VIII

нива

8.417

3.64

30.64

4

36007

Ченгене   азмак

X

нива

3.466

2.43

8.42

IV

нива

0.648

9.42

6.10

5

48012

Герена

III

нива

0.557

10.87

6.05

6

72032

Дюнлюка

V

нива

7.499

7.99

59.92

 

с.М.Манастир  

 

 

201.962

 

1

13

…………………….

ІХ

нива

4.045

3.03

12.26

2

30

…………………….

ІХ

нива

7.961

3.03

24.12

3

72

…………………….

V

нива

6.861

7.99

54.82

4

140

……………………..

ІV

нива

7.311

9.42

68.87

5

10098

Новите лозя

ІV

лозе

6.900

9.42

65.00

6

17316

Кабалъка

Нива

4.405

3.03

13.35

7

17330

Кабалъка

Нива

5.010

3.03

15.18

8

21015

Пикнади-д.мир.парцел

V

нива

3.815

7.99

30.48

9

24037

Читал дере

ІV

Изост.нива

13.232

9.42

124.65

10

25016

Джебил герен

ІV

Изост.нива

10.063

9.42

94.79

11

26019

Старите лозя

Изост.нива

7.456

6.52

48.61

12

26029

Старите лозя

нива

4.921

6.52

32.08

13

26032

Старите лозя

Изост.нива

8.363

6.52

54.53

14

27007

Пикнади-мут.парц.

V

нива

2.811

7.99

22.46

15

27010

Пикнади-мут.парц.

V

нива

2.120

7.99

16.94

16

27026

Пикнади-Семизова

V

Изост.нива

5.000

7.99

39.95

17

29034

Юрта

Изост.нива

19.941

6.52

130.02

18

29043

Юрта

ІV

Изост.нива

8.543

9.42

80.48

19

29045

Юрта

ІV

Изост.нива

2.546

9.42

23.98

20

31015

Пикнади

ІХ

нива

6.000

3.03

18.18

21

32030

Черковния бряст

ІV

нива

17.926

9.42

168.86

22

52028

Курт.дере

нива

3.500

6.52

22.82

23

59045

Дълб.път

ІХ

нива

8.947

3.03

27.11

24

67011

Малък Потам

V

нива

5.847

7.99

46.72

25

68023

Потама

ІХ

Изост.нива

12.280

3.03

37.21

26

70018

Бента

ІХ

Изост.нива

5.762

3.03

17.46

27

180016

Кабалъка

V

Нива

10.396

7.99

83.06

 

с.Стройно  

 

 

21.097

 

1

73

Черния мост

ІІІ

из.нива

5.748

10.87

62.48

2

21031

Гюлджа

IV

нива

1.801

9.42

16.97

3

27075

Юрта

IV

нива

3.878

9.42

36.53

4

28030

Реката

IV

нива

2.038

9.42

19.20

5

32020

Реката

IX

нива

3.773

3.03

11.43

6

35005

Циганска могила

ІІІ

нива

1.051

10.87

11.42

IX

нива

0.848

3.03

2.57

7

38060

Св.Илия

IV

нива

1.960

9.42

18.46

 

с.Мелница  

 

 

102.550

 

1

19028

Метлите

IV

лозе

3.485

13.20

46.00

2

23033

Юрта

IX

нива

3.852

3.03

11.67

3

33022

Корията

IV

нива

3.000

9.42

28.26

4

31001

Реката

IV

нива

9.685

9.42

91.23

5

273

……………………………..

VII

нива

5.700

5.06

28.84

6

486

……………………………..

IX

нива

2.470

3.03

7.48

IV

нива

1.993

9.42

18.77

7

21094

Комсаля

IV

из.нива

5.710

9.42

53.79

8

23010

Юрта

IX

из.нива

3.260

3.03

9.88

IV

нива

1.410

9.42

13.28

9

23011

Юрта

IX

из.нива

32.056

3.03

97.13

10

23026

Юрта

IX

нива

7.466

3.03

22.62

IV

нива

2.014

9.42

18.97

11

23092

Юрта

IX

нива

5.002

3.03

15.16

12

33007

Корията

IX

из.нива

4.172

3.03

12.64

13

33048

Корията

IX

нива

5.598

3.03

16.96

V

нива

1.676

7.99

13.39

14

33077

Корията

IX

нива

4.001

3.03

12.12

 

с.Добрич  

 

 

380.882

 

1

2

……………….

V

Изост.   нива

41.389

7.99

330.70

2

4

……………….

V

Изост.   нива

4.190

7.99

33.48

3

177

……………….

ІІІ

нива

9.820

10.87

106.74

4

245

……………….

Х

Изост.   нива

31.616

2.43

76.83

5

276

……………….

ІV

нива

8.422

9.42

79.34

6

277

……………….

ІV

нива

0.937

9.42

8.83

7

10009

До село

Х

Нива

1.900

2.43

4.62

8

10011

До село

Х

Нива

3.395

2.43

8.25

9

10069

До село

Х

Нива

0.743

2.43

1.81

10

10073

До село

Х

Нива

3.358

2.43

8.16

11

10108

До село

Х

Нива

3.030

2.43

7.36

12

10283

До село

Х

Нива

2.592

2.43

6.30

13

10385

До село

Х

Нива

2.875

2.43

6.99

14

31002

Реката

ІV

нива

4.139

9.42

38.99

15

32007

Реката

ІV

нива

3.382

9.42

31.86

16

34003

Хаджиева яма

V

ов.градина

22.234

11.19

248.80

17

37003

Суха река

IV

ов.градина

10.530

13.20

139.00

18

100111

До село

Х

Нива

3.381

2.43

8.22

19

56002

Целината

Х

Нива

4.181

2.43

10.16

20

57001

Целината

Х

Нива

33.868

2.43

82.30

21

11001

Попов кладенец

V

Нива

31.088

7.99

248.39

22

14004

Кайджика

V

Нива

14.055

7.99

112.30

23

47001

Голия баир

V

Нива

2.368

7.99

18.92

24

55012

Герена

V

Нива

12.999

7.99

103.86

25

43036

Летището

ІІІ

Нива

116.032

10.87

1261.27

26

19072

Дядо Иванова чешма

V

нива

8.358

7.99

66.78

с.Раздел

 

 

154.314

 

1

22022

Стражата

VIII

Из. нива

16.16

3.64

58.82

2

22024

Стражата

VIII

Из. нива

4.65

3.64

16.93

3

39023

Бончев ямач

V

Из. нива

16.287

7.99

130.13

4

39041

Алиев баир

Х

Из. нива

8.398

2.43

20.41

5

42012

Ваневи герени

Из. нива

5.163

3.03

15.64

6

47028

Арман чеир

Х

Из. нива

20.411

2.43

49.60

7

47055

Прангата

IV

Из. нива

29.62

9.42

279.02

8

47062

Прангата

IV

Из. нива

9.201

9.42

86.67

9

47128

Прангата

Х

Из. нива

16.997

2.43

41.30

10

47156

Китюците

Х

Из. нива

6.17

2.43

14.99

11

49023

Зеленищата

Х

Из. нива

10.535

2.43

25.60

12

49025

Зеленищата

Х

затрев.нива

10.722

2.43

26.05

 

 с.Славейково

 

 

357.125

 

1

23009

Реката

ІХ

нива

0.429

3.03

1.30

2

24003

Карабаир

ІХ

нива

10.690

3.03

32.39

3

22003

Реката

ІХ

нива

19.514

3.03

59.13

4

25034

Кара баир

III

нива

6.058

10.87

65.85

5

25075

Кара баир

V

нива

20.402

7.99

163.01

6

26001

Юрта

III

нива

11.420

10.87

124.14

7

11001

Пожарака

IV

нива

18.385

9.42

173.19

8

12010

Юрта

III

нива

5.572

10.87

60.57

9

12055

Юрта

III

нива

10.999

10.87

119.56

10

13004

Кай боаз

V

нива

10.002

7.99

79.92

11

14044

Коджа бунар

III

нива

12.499

10.87

135.86

12

25077

Карабаир

III

нива

3.075

10.87

33.43

13

21059

Мал дере

V

нива

25.126

7.99

200.76

14

24004

Кара баир

ІХ

нива

5.392

3.03

16.34

15

12019

Юрта

III

нива

2.061

10.87

22.40

16

12053

Келемите

V

нива

12.038

7.99

96.18

17

17013

Юрта

III

нива

28.229

10.87

306.85

18

17015

Юрта

III

нива

10.884

10.87

118.31

19

18035

Юрта

III

нива

1.852

10.87

20.13

20

22001

Реката

ІХ

нива

142.498

3.03

431.77

 

с. Г.Дервент

 

 

531.970

 

1

12020

Карак.колиби

Х

Из. нива

21.504

2.43

52.25

2

14078

Чолак.кайряк

Из. нива

10.602

3.03

32.12

3

14080

Чолак.кайряк

Из. нива

320.409

3.03

970.84

4

17015

П.Ст.клад.

VIII

Из. нива

16.679

3.64

60.71

5

17020

П.Ст.клад.

VIII

Из. нива

80.481

3.64

292.95

6

25030

Вехта стража

VIII

Нива

6.093

3.64

22.18

7

26020

Стонова чешма

IX

Нива

3.772

3.03

11.43

8

26025

Ст.чешма

Нива

4.327

3.03

13.11

9

31040

Бакалска кория

ІХ

Нива

4.210

3.03

12.76

10

49001

Дебела кория

Из. нива

6.757

3.03

20.47

11

49003

Дебела кория

Из. нива

12.511

3.03

37.91

12

54008

Мъртвилото

Из. нива

20.912

3.03

63.36

13

56016

Люлката

Из. нива

4.701

3.03

14.24

14

58007

Стублика

Из.нива

4.251

3.03

12.88

15

58012

Стублика

Из. нива

14.761

3.03

44.73

 

  с.В.Поляна

 

 

12.427

 

1

30

………………..

ІV

Нива

0.133

9.42

1.25

2

41

………………..

V

др.изост.нива

0.132

7.99

1.05

3

51

………………..

V

др.изост.нива

0.860

7.99

6.87

4

75

………………..

V

др.изост.нива

0.062

7.99

0.50

5

96

………………..

V

др.изост.нива

0.300

7.99

2.40

6

97

………………..

V

др.изост.нива

1.339

7.99

10.70

7

99

………………..

VІІІ

др.изост.нива

0.187

3.64

0.68

8

190

………………..

Х

др.изост.нива

0.128

2.43

0.31

9

191

………………..

Х

др.изост.нива

0.052

2.43

0.13

10

192

………………..

Х

др.изост.нива

0.177

2.43

0.43

11

218

………………..

Х

др.изост.нива

0.351

2.43

0.85

12

231

………………..

ІХ

врем.неизп.

нива

2.917

3.03

8.84

13

260

………………..

Х

др.изост.нива

0.321

2.43

0.78

14

269

………………..

Х

др.изост.нива

0.110

2.43

0.27

15

289

………………..

ІХ

др.изост.нива

0.067

3.03

0.20

16

299

………………..

ІV

Нива

0.195

9.42

1.84

17

308

………………..

VІІІ

др.изост.нива

0.077

3.64

0.28

18

309

………………..

VІІІ

др.изост.нива

0.077

3.64

0.28

19

310

………………..

VІІІ

др.изост.нива

0.071

3.64

0.26

20

311

………………..

VІІІ

др.изост.нива

0.029

3.64

0.11

21

332

………………..

ІХ

др.изост.нива

0.125

3.03

0.38

22

333

………………..

ІХ

др.изост.нива

0.084

3.03

0.25

23

363

………………..

ІХ

др.изост.нива

0.502

3.03

1.52

24

365

………………..

V

др.изост.нива

0.158

7.99

1.26

25

406

………………..

ІХ

Нива

0.136

3.03

0.41

26

600

Пандерица

VІІ

Нива

0.441

5.06

2.23

27

22062

Лозята

ІХ

Нива

2.011

3.03

6.09

28

22118

Лозята

ІХ

  изост. нива

0.831

3.03

2.52

29

23057

Пандерица

ІХ

вр.неизп.

нива

0.554

3.03

1.68

с.Чернозем

 

 

6.965

 

1

84

Налбантското

VІІІ

Нива

6.965

3.64

25.35

с.Жребино

 

 

25.620

 

1

11030

Лозята

V

нива

14.763

7.99

117.96

2

12016

Лозята

V

нива

4.043

7.99

32.30

3

13185

Лозята

V

нива

6.814

7.99

54.44

с.Лалково  

113.288

 

1

23045

Дишподак

V

из.нива

35.373

7.99

282.63

2

16035

Кадънен мост

V

нива

15.002

7.99

119.87

3

16040

Кадънен мост

V

нива

50.913

7.99

406.79

4

16043

Кадънен мост

V

нива

12.000

7.99

95.88

с.Лесово

167.068

 

1

43459.25.29 ……………………….

Х

Нива

14.827

2.43

36.03

2

43459.37.201 ……………………….

Х

Изост.   нива

8.297

2.43

20.16

3

43459.67.724 ………………………..

Изост.   нива

24.436

3.03

74.04

4

43459.51.159 ………………………..

IV

Нива

10.802

9.42

101.75

5

43459.40.60 Шили егрек

Нива

13.468

3.03

40.81

6

43459.55.67 Дебелия рът

Нива

18.278

3.03

55.38

7

43459.58.235 Конарника

Х

Нива

7.600

2.43

18.47

8

43459.61.1 Арабио

Х

Изост.нива

14.287

2.43

34.72

9

43459.61.45 Арабио

Х

Нива

20.388

2.43

49.54

10

43459.18.142 Шопова кория

X

нива

4.190

2.43

10.18

11

43459.67.380 Йос кашла

IX

нива

30.495

3.03

92.40

с.Маломирово  

 

315.609

 

1

16063

Осена

V

Наводнена   нива

4.468

7.99

35.70

2

28067

Панев клад.

V

Нав.   нива

25.997

7.99

207.72

3

31007

Помоклу баир

Х

Изоставена   нива

4.3

2.43

10.45

4

15074

Маринов дол

VI

нива

8.557

6.52

55.79

5

24053

Долно коруджа дере

IV

нива

40.308

9.42

379.70

6

37001

Каралията

X

нива

29.585

2.43

71.89

7

12034

Беговица

IV

нива

3.900

9.42

36.74

8

14062

Горна река

IV

нива

11.622

9.42

109.48

9

24042

Мирков кладенец

IV

из.нива

21.925

9.42

206.53

10

33114

Тузлите

IV

нива

26.251

9.42

247.28

11

36053

Делииванова мог.

V

нива

138.696

7.99

1108.18

с.Гранитово  

229.241

 

1

17049

Друма

IV

Из.   нива

5.555

9.42

52.33

2

20052

Чуките

VI

Из.   нива

5.187

6.52

33.82

3

21007

Чуките

VI

Из.   нива

5.899

6.52

38.46

4

21016

Чуките

VI

Из.   нива

12.776

6.52

83.30

5

29003

Коджараслъ

VI

Из.   нива

14.313

6.52

93.32

6

31017

Коджараслъ

VI

Из.   нива

4.000

6.52

26.08

7

31034

Коджараслъ

VI

Из.   нива

15.296

6.52

99.73

8

34019

Карджов дол

IV

Из.   нива

12.186

9.42

114.79

9

42053

Дендж.връх

VI

Наводнена   нива

27.453

6.52

178.99

10

46009

Ардалъка

V

Из.   нива

7.998

7.99

63.90

11

49021

Кукорево

VI

Из.   нива

8.811

6.52

57.45

12

54031

Биволарника

Нива

7.449

3.03

22.57

13

56096

Селски лозя

Из.   нива

9.364

3.03

28.37

14

58053

Селски лозя

Из.   нива

15.101

3.03

45.76

15

59001

Селски лозя

Из.   нива

15.703

3.03

47.58

16

54027

Биволарника

Нива

62.15

3.03

188.31

с.Пчела  

160.502

 

1

10116

Белия камък

VI

нива

40.716

6.52

265.47

IV

нива

19.786

9.42

186.38

2

20002

Шопова каба

VI

нива

97.638

6.52

636.60

IV

нива

2.362

9.42

22.25

с.Трънково  

70.787

 

1

73328.19.73

Оризището

III

нива

60.486

10.87

657.48

2

73328.25.6

Под шосето

IV

др. Вид   нива

5.601

9.42

52.76

3

73328.20.58

Круша поляна

III

др. Вид   нива

4.700

10.87

51.09

всичко:

3139.67

 

 

 

В търга могат да участвуват физически и юридически лица, за всички или отделни поземлени имоти.

Търгът да се проведе на 29.05.2013г. от 14.00 часа в залата на Община Елхово.

Желаещите да участват в търга следва до 17.00 часа на 27.05.2013г. да подадат в Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово  следните документи:

І.За юридически лица:

1.Молба-образец за участие в търг от гише №2 в Центъра за услуги и информация на гражданите.

2.Удостоверение за актуално състояние на фирмата, издадено от Агенцията по вписванията.

3.Удостоверение, че участника няма задължения към община Елхово.

4.Удостоверение, че участника няма задължение към държавата от Национална агенция за приходите по регистрация, издадено не по-рано от 15 дни преди датата на търга.

5.Приходна квитанция за внесен депозит 10 %  от стойността на целия срок на договора за наем на земеделската земя, внесени в  касата на община Елхово.

6.Приходна квитанция за участие в търга – 10 лв за първи имот и по 2 лв за всеки следващ имот, внесени в касата на общината.

7. Пълномощниците на участниците в търга да представят нотариално заверено копие от пълномощното.

ІІ. За физически лица:

1.Молба-образец за участие в търг от гише №2 в Центъра за услуги и информация на гражданите.

2.Удостоверение, че участника няма задължения към община Елхово.

3.Удостоверение, че участника няма задължение към държавата от Национална агенция за приходите по регистрация, издадено не по-рано от 15 дни преди датата на търга.

4.Приходна квитанция за внесен депозит 10 %  от стойността на целия срок на договора за наем на земеделската земя, внесени в  касата на община Елхово.

5.Приходна квитанция за участие в търга – 10 лв за първи имот и по 2 лв за всеки следващ имот, внесени в касата на общината.

За останалите след търга земеделски земи ще се проведе търг при същите условия на  следващия петък 05.06.2013г.Документите за търга се подават до 17.00 часа  на предходния работен ден.

Заповедта да се доведе до знанието на отдел СУ ОС и ТСУ за сведение и изпълнение.

 

 

ПЕТЪР КИРОВ

Кмет на община Елхово