Отдаване под наем на земеделски земи – маломерни имоти, частна общинска собственост

ЗАПОВЕД

 

№ РД-322

Елхово, 14.05.2013 г.

 

На основание чл.44,  ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.24а, ал.6, т.2 и ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.20 ал.5 и ал.6 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество,  Решение на Общински съвет-Елхово  №242/19/6/, взето с протокол №19 от  25.04.13г.

Н А Р Е Ж  Д А М :

I.Съгласно Решение №242/19/6 на Об съвет – Елхово, взето с протокол №19 от 25.04.13г. откривам процедура за отдаване под наем  на земеделски земи – маломерни имоти, частна общинска собственост  без търг  за срок от една стопанска  година /по реда на отдаване под наем на маломерни имоти ДПФ, регламентиран в ППЗСПЗЗ/ по землища, както следва:

1.1

по   ред

 

Землище

Маломерни имоти – частна общинска собственост

Брой имоти Площдка
1 с.Борисово   5   7.379
2 с.Бояново 85 84.589
3 с.Г.Дервент 16 37.889
4 с.Гранитово 29 50.451
5  Гр.Елхово   2   5.589
6 с.Жребино 32 58.467
7 с.Изгрев 18 29.614
8 с.Лесово 14 33.842
9 с.Маломирово   3 9.447
10 с.М.Манастир 27  54.88
11 с.Мелница 20 45.565
12 с.Пчела   4   6.822
13 с.Раздел   4  11.562
14 с.Стройно   1    2.592
  Общо: 260 438.688

Обект на отдаване под наем  са земите, подробно описани по землища, имоти,  начин на трайно ползване, категория, площ и годишна наемна цена в Приложение №2 за земеделски земи-маломерни имоти частна общинска собственост-неразделна част към настоящата заповед и обявени в общината и съответното кметство и публикувани на сайта на община Елхово elhovo.bg в раздел обяви и съобщения.

При  отдаването под наем на маломерните имоти, общинска собственост без търг  могат да подават заявления физически и юридически лица, за всички или отделни поземлени имоти, като трябва да е спазено изискването наемната цена да е платена при сключване на договора за наем.

Желаещите да наемат маломерни имоти следва до 17.00 часа на 17.06.2013г. да подадат в Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово  заявление свободен текст, заедно със следните документи:

І.За юридически  и физически лица :

1.Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър на юридическото лице или едноличен търговец.

2.Копие от документи за самоличност на физическите лица.

3.Удостоверение, че участника няма задължения към община Елхово и няма зъдължения по договори за ползване на земеделски земи от общинския поземлен фонд.

Заповедта да се доведе до знанието на отдел СУ ОС и ТСУ за сведение и изпълнение.

 

ПЕТЪР КИРОВ

Кмет на община Елхово

 

Важно! Искане за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към община Елхово може да изтеглете от тук. Искането са подава в писмена форма. Можете да го изпратете и по електронен път: obshtina@elhovobg.org или на факс: 0478 / 88034.

Готовото удостоверение за наличие или липса на задължения към община Елхово ще получите в Центъра за услуги и информация на граждани при община Елхово (срокът за изготвяне на документа е 3 работни дни)