Публичен търг за отдаване под наем на имот частна общинска собственост

З А П О В Е Д

№ РД- 315

гр.Елхово, 13.05.2013г.

         На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.2, от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и решение на Общински съвет – Елхово взето с протокол №19 от 25.04.2013г.

 

         Н А Р Е Ж Д А М:

 

Да се проведе публичен търг за отдаване под наем на имот частна общинска собственост за срок от 10/десет/години:

1.Част от имот частна общинска собственост с площ от 20,34/170,03ид.ч кв.м, находящ се масивна сграда със ЗП 170,03кв.м, построена през 1979г. в поземлен имот Х – за ритуална зала и киносалон в кв.20 по плана на с.Малък Манастир с начален месечен наем 28,27лв. без ДДС, депозит 33,92лв.

 

Търгът да се проведе на 05.06. 2013г. от 14.00часа в залата на община Елхово.

Желаещите да участват в търга следва до 03.06.2013г. до 17.00часа да подадат в информационния център при община Елхово следните документи:

 

За регистрирани лица по Търговския закон

 

1.Заявление – образец за участие в търга от информационния център при община Елхово.

2.Удостоверение, че участника няма задължение към община Елхово/срокът за изготвяне на документа е 3 работни дни/.

3.Удостоверение, че участника няма задължение към Националната агенция по приходите, не по рано от 15дни от датата на търга.

4.Копие на удостоверение по ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, издадено от Агенция по вписванията.

5.Приходна квитанция за внесен депозит.

6.Приходна квитанция за внесена такса за участие в търга – 30.00лева.

7.Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно.

За физически лица

1. Заявление – образец за участие в търга от информационния център при община Елхово.

2. Удостоверение, че участника няма задължение към община Елхово /срокът за изготвяне на документа е 3 работни дни/ .

3. Удостоверение, че участника няма задължение към Националната агенция по приходите, не по рано от 15дни от датата на търга.

4.Приходна квитанция за внесен депозит.

5. Приходна квитанция за внесена такса за участие в търга – 30.00лева.

6. Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно.

Общината е регистрирана по ЗДДС/Закон за данък добавена стойност/ и спечелилия търга ще плаща 20%ДДС върху достигнатия годишен или месечен наем.

При липса на кандидати за участие в търга на 05.06.2013г. втори търг при същите условия ще се проведе на 12.06.2013г.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на отдел „СУ, ОС и ТСУ” за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Пепа Кючукова – заместник кмет на община Елхово.

 

ПЕТЪР КИРОВ

Кмет на община Елхово

 

Важно! Искане за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към община Елхово може да изтеглете от тук. Искането са подава в писмена форма. Можете да го изпратете и по електронен път: obshtina@elhovobg.org или на факс: 0478 / 88034.

Готовото удостоверение за наличие или липса на задължения към община Елхово ще получите в Центъра за услуги и информация на граждани при община Елхово (срокът за изготвяне на документа е 3 работни дни)