Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост

З А П О В Е Д

 

РД – 345 / 22.05.2013 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Решения на Общински съвет – Елхово взети по Протоколи №№ 17/28.02.2013 г. и 19/25.04.2013 г.

 

З А П О В Я Д В А М :

 

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ :

Поземлен имот с идентификатор 27382.500.1746 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповеди №№ РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес – гр. Елхово, ул. Родопи № 2 с площ 694 кв. м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – 1746, кв. 130, при съседи : 27382.500.1847, 27382.500.7082, 27382.500.1745, 27382.500.1747, 27382.500.9541 с начална тръжна цена 16 700,00 лв. без ДДС.

Търгът да се проведе на 12.06.2013 г. от 14.00 часа в залата на община Елхово.

Желаещите да участват в търга следва до 17.00 часа на 11.06.2013 г. да представят  в  Центъра  за  услуги  и информация на гражданите на първи етаж в

административната сграда на общината на ул. Търговска № 13 в гр. Елхово следните документи :

І. За юридически лица и ЕТ :

1. Заявление – образец за участие в търга от Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово.

2. Удостоверение от Агенция по вписванията по регистрация за вписани обстоятелства и обявени актове по партидата на фирмата.

3. Удостоверение, че участникът няма задължения към община Елхово – срокът за изготвяне на документа е 3 работни дни.

4. Удостоверение, че участникът няма задължения към Национална агенция за приходите по регистрация, не по-рано от 15 дни от датата на търга .

5. Приходна квитанция за внесен депозит 10 % от началната тръжна цена, внесени в Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово.

6. Приходна квитанция за участие в търга – 30,00 лв., внесени в Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово.

7. Нотариално заверено пълномощно при необходимост.

ІІ. За физически лица :

1. Заявление – образец за участие в търга от Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово.

2. Удостоверение, че участникът няма задължения към община Елхово – срокът за изготвяне на документа е 3 работни дни.

3. Удостоверение, че участникът няма задължения към Национална агенция за приходите по регистрация, не по-рано от 15 дни от датата на търга.

4. Приходна квитанция за внесен депозит 10 % от началната тръжна цена, внесени в Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово.

5. Приходна квитанция за участие в търга – 30,00 лв., внесени в Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово.

6. Нотариално заверено пълномощно при необходимост.

При неявяване на кандидати втори търг при същите условия да се проведе на 19.06.2013 г. от 14.00 часа в залата на административната сграда на община Елхово на ул. “Търговска” № 13.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на отдел “СУОСТСУ” за сведение и изпълнение.

ПЕТЪР КИРОВ

Кмет на община Елхово