Кметът на община Елхово подписа договор за изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на Елхово

img_9010Днес в Министерството на регионалното развитие и благоустройството кметът на община Елхово Петър Киров подписа договор с управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово”, подадено по схема „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II“, операция 5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР”, приоритетна ос 5 „Техническа помощ” към Оперативна Програма „Регионално Развитие” 2007-2013г.

Общата стойност на одобрените допустими разходи по проекта е 200 000 лв, от която стойността на безвъзмездната финансова помощ е 190 000 лв., а задължителния финансов принос на общината – 10 000 лв. Срокът за изпълнение на проекта е 20 месеца.

Основна цел на проекта е планиране на устойчивото развитие на град Елхово, чрез изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие с времеви хоризонт до 2020 г. Интегриране на проекти и програми за обновяването на градската среда, чрез които да се постигне подобряване на стандарта на живот, облика на града, икономическата му жизненост, екологичната устойчивост и социалната активност в съответствие със съвременните изисквания за развитие на европейските градове.

Разработването  на интегриран план за градско възстановяване и развитие, ще  подпомогне осъществяването на дългосрочна визия за развитието на град Елхово, чрез реализация на проекти с привличане и координирано управление на разнородни инвестиции подпомогнати от структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС.

Интегрираният подход в областта на градско развитие е задължително изискване при получаване на подкрепа от финансовите инструменти от Европейския съюз за периода 2014-2020год. Интегрираното развитие на градовете се реализира чрез интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, с които се осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинирани цели с използване на специфични финансови инструменти. Интегрираният план за градско възстановяване и развитие представлява съвкупност от свързани във времето и пространството проекти, действия и инвестиционни намерения, които се прилагат в рамките на строителните граници на градовете.

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001-5.3.03-0002 „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.