Отдаване под наем на общински терени

З А П О В Е Д

 

№РД-418

гр.Елхово 19.06.2013г.

 

         На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.15, ал.5 от Наредба №8 за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Елхово.

Н А Р Е Ж Д А М :

 

         На основание чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба №8 за реда и усповията за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално-декоративни

елементи на територията на община Елхово да се проведе жребий за отдаване под наем за срок от 1/една/ година на общински терени – частна общинска собственост в гр.Елхово, ул.”Ал.Стамболийски”№59, както следва:

 

І.ПИ с идентификатор 27382.500.1385

1.Терен № I – 57 от 19кв.м с месечен наем   9.50лв.

2.Терен № I – 58 от 12кв.м с месечен наем   6.00лв.

3.Терен № I – 59 от 19кв.м с месечен наем   9.50лв.

4.Терен № I – 60 от 20кв.м с месечен наем 10.00лв.

5.Терен № I – 61 от 18кв.м с месечен наем   9.00лв.

6.Терен № I – 62 от 14кв.м с месечен наем   7.00лв.

7.Терен № I – 63 от 18кв.м с месечен наем   9.00лв.

8.Терен № I – 66 от 17кв.м с месечен наем   8.50лв.

9.Терен № I – 67 от 14кв.м с месечен наем   7.00лв.

10.Терен № I – 68 от 12кв.м с месечен наем   6.00лв.

11.Терен № I – 69 от 17кв.м с месечен наем   8.50лв.

12.Терен № I – 70 от 17кв.м с месечен наем   8.50лв.

 

ІІ.ПИ с идентификатор 27382.500.9558

1.Терен № I – 64 от 12кв.м с месечен наем   6.00лв.

2.Терен № I – 65 от 17кв.м с месечен наем   8.50лв.

 

ІІІ.ПИ с идентификатор 27382.500.987

1.Терен № I – 71 от 15кв.м с месечен наем   7.50лв.

2.Терен № I – 72 от 12кв.м с месечен наем   6.00лв.

3.Терен № I – 73 от 15кв.м с месечен наем   7.50лв.

4.Терен № I – 74 от 12кв.м с месечен наем   6.00лв.

 

Жребият да се проведе на 10.07.2013г. от 14.00часа в залата на община Елхово.

 

Условия за провеждане на жребия :

1.На основание чл.15, ал.2 от Наредба №8 – Право на участие в жребия имат :

– собственици на жилища на прилежащия терен по право;

– ал.3 – В случай на по-малко желаещи от броя на одобрените по схемата места за разполагане на преместваеми съоръжения /гаражи/ право на участие имат собствениците на съседни на терена сгради.

2.На основание на чл.5., ал.2 от Наредба №8 – по своя характер преместваемите съоръжения са :

– с унифициран дизайн – промишлен продукт, предназначен за серийно производство;

– с индивидуален дизайн – предназначен за единично производство, съобразено с спецификата на градската среда.

3.На основание чл.8 от Наредба №8 в 1-ва зона се поставят преместваеми съоръжения само с унифициран дизайн за всеки вид и други с индивидуален дизайн с одобрение от главния архитект.

 

Желаещите да участват в жребия следва до 08.07.2013г. до 17часа да подадат в информационния център при община Елхово следните документи :

I.За регистрирани лица по Търговския закон.

1.Заявление за участие в жребий по образец от гише №2 на информационния център.

2.Удостоверение за липса на задължения от Национална агенция по приходите, но не по-рано от 3/три/месеца от датата на провеждане на жребия.

3.Удостоверение за липса на задължения към община Елхово/срокът за изготвянето на документа е 3/три/ работни дни/.

       Важно! Искане за издаване на наличие или липса на задължения към община Елхово може да изтеглите от тук. Искането се подава в писмена форма.Можете да го изпратите и по елктронен път : obshtina@elhovobg.org    или на факс : 0478/88034. Готовото удостоверение за наличие или липса на задължения към община Елхово ще получите в центъра за услуги и информация на граждани при община Елхово.

4.Удостоверение от Агенция по вписванията, издадено не по-рано от 3/три/ месеца от датата на провеждане на жребия.

5.Ксерокопие от документа за самоличност на представляващия участника.

6.Приходна квитанция за внесена такса за участие в жребия .

7. Упълномощените лица да представят нотариално заверено пълномощно.

 

II.За физически лица :

1. Заявление за участие в жребий по образец от гише №2 на информационния

център.

2.Удостоверение за липса на задължения към община Елхово/срокът за изготвянето на документа е 3/три/ работни дни/.

       Важно! Искане за издаване на наличие или липса на задължения към община Елхово може да изтеглите от тук. Искането се подава в писмена форма.Можете да го изпратите и по елктронен път : obshtina@elhovobg.org    или на факс : 0478/88034. Готовото удостоверение за наличие или липса на задължения към община Елхово ще получите в центъра за услуги и информация на граждани при община Елхово.

3.Ксерокопие от документа за самоличност на участника.

4.Приходна квитанция за внесена такса за участие в жребия.

5.Упълномощените лица да представят нотариално заверено пълномощно.

 

В случай на по-малко желаещи за участие в жребия от одобрените по схемата терени за поставяне на метални или бетонни клетки за автомобили, който е проведен на 10.07.2013г., да се проведе втори жребий на 17.07.2013г., при същите условия.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на отдел „СУ,ОС и ТСУ” за сведение и изпълнение.

Заповедта със схемата за общинските терени, за които ще се провежда жребий да се обяви на видно място в община Елхово.

Копие от заповедта да се предаде на домоуправителите на жилищния блок, да се постави на видно място по входовете заедно с копие на схемата с общинските терени, които ще се отдадат под наем за срок от 1/една/ година след провеждане на жребий.

 

 

ПЕТЪР КИРОВ

Кмет на община Елхово