С начална пресконференция започва изграждането на Интегриран план за развитие на Елхово

img_9010Община Елхово започна изпълнението на проект за изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие. Чрез разработването на стратегическия документ ще бъде планирано устойчивото развитие на град Елхово във времевия хоризонт до 2020 г.

На 1 август 2013 г. (четвъртък) от 10.00 часа в конферентната зала на Община Елхово ще бъде дадена  пресконференция на тема: „Ролята на гражданите при изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие“.

Новият документ ще определи визията за развитие на град Елхово до 2020 година, затова е много важно в процеса на работа да се включат активно представители на бизнеса, професионалните сдружения, неправителствените организации, жителите на града. Предстои да бъдат определени конкретни ключови проекти за обновяването на градската среда, с които общината ще кандидатства за безвъзмездна помощ. Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие са задължителен елемент за финансиране по оперативните програми на  ЕС  за следващите седем години.

Проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Елхово” се реализира по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-03/2013/002, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.