Община Елхово започна да планира проекти за привличане на средства от Европейските фондове до 2020 г.

IMG_5015За 20 месеца ще бъде разработен Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Община Елхово. Стратегическият документ ще планира  устойчивото развитие на града във времевия хоризонт до 2020 г. Днес, 1 август 2013 г. на пресконференция в сградата на общинската администрация Живка Тодорова Кафеджиева – зам. кмет и ръководител на проекта сподели: „Предстои да бъдат определени конкретни ключови проекти за обновяването на градската среда, с които общината ще кандидатства за безвъзмездна помощ.” Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие са задължителен елемент за финансиране по оперативните програми на  ЕС  за следващите седем години.

Изключително важно е участието на местната общност – жителите на града, неправителствените организации, професионалните сдружения, представителите на бизнеса. Особено ценно е тяхното мнение, както в процеса на проучване на проблемите на града, така и при избора на проекти, чрез които ще бъде търсено европейско финансиране.Петър Киров – кмет на Община Елхово подчерта: „Винаги съм искал живеещите в града ни, да бъдат по-активни, когато се изпълняват дейности, засягащи всички. Бих се радвал, ако при разработването на интегрирания план, това се случи. Много е важно хората живеещи тук да са убедени, че това са правилните стъпки, че не някой друг решава тяхното бъдеще, а самите те.”

Община Елхово е втората община в България, която подписа договор сред 19 кандидати, в резултат на добре разработен формуляр от местната администрация. Това е доказателство за нарасналия капацитет и умения при работа по европейски проекти.

Проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Елхово” се реализира по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-03/2013/002, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.