Публичен търг за отдаване под наем на общински имоти

З А П О В Е Д

 № РД-599

гр.Елхово,23.08.2013г.

 

       На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1, ал.2 и чл.17, ал.1, ал.2 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и решения на Общински съвет – Елхово взети с протокол №22/27.06.2013г. и протокол № 23 от 25.07.2013г.

Н А Р Е Ж Д А М:

       Да се проведе публичен търг за отдаване под наем на общински имоти:

І.Имоти – частна общинска собственост за срок от 10/десет/години:

1.Терен с площ от 9/2882ид.ч кв.м в ПИ с идентификатор 27382.500.9550, находящ се в гр.Елхово в между блоковото пространство на жилищен блок на ул.”Ал.Стамболийски”№133 и жилищен блок на ул.”Ал.Стамболийски”№135 с начален месечен наем в размер на 22.70лв., депозит 27.24лева.

2.Терен с площ от 80/3587ид.ч кв.м в ПИ с идентификатор 27382.500.9568, находящ се гр.Елхово в между блоковото пространство на жилищен блок на ул.”Ал.Стамболийски”№145 и жилищен блок на ул.”Ал.Стамболийски”№151 с начален месечен наем в размер на 47.50лв., депозит 57.00лева.

3.Дворно място с площ от 1030кв.м, съставляващо УПИ ІХ – общ. в кв.9 по ПУП на с.Кирилово, общ.Елхово с начален месечен наем в размер на 103.00лв., депозит 123.60лева.

ІІ.Част от имот публична общинска собственост с площ от 78/912ид.ч кв.м, находящ се в първи етаж на масивна четириетажна сграда с идентификатор 27382.500.1589.2  в гр.Елхово, ул.”Ал.Стамболийски”№36 за срок от 5/пет/години с начален месечен наем в размер на 155.90лв. без включен ДДС, 187.08лева.

Търгът да се проведе на 17.09.2013г. от 14.30часа в залата на община Елхово.

Желаещите да участват в търга следва до 13.09.2013г. до 17.00часа да подадат в информационния център при община Елхово следните документи:

I.За регистрирани лица по Търговския закон.

1.Заявление за участие в търга по образец от гише №2 на информационния център.

2.Удостоверение за липса на задължения от Национална агенция по приходите, но не по-рано от 3/три/месеца от датата на провеждане на търга.

3.Удостоверение за липса на задължения към община Елхово/срокът за изготвянето на документа е 3/три/ работни дни/.

Важно! Искане за издаване на наличие или липса на задължения към община Елхово може да изтеглите от тук. Искането се подава в писмена форма. Можете да го изпратите и по елктронен път: obshtina@elhovobg.org    или на факс: 0478/88034. Готовото удостоверение за наличие или липса на задължения към община Елхово ще получите в центъра за услуги и информация на граждани при община Елхово.

4.Копие от удостоверение по ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, издадено от Агенция по вписванията.

5.Приходна квитанция за внесен депозит.

6.Приходна квитанция за внесена такса за участие в търга – 30.00лв.

7.Упълномощените лица да представят нотариално заверено пълномощно.

II.За физически лица :

1. Заявление за участие в търг по образец от гише №2 на информационния

център.

2.Удостоверение за липса на задължения към община Елхово/срокът за изготвянето на документа е 3/три/ работни дни/.

Важно! Искане за издаване на наличие или липса на задължения към община Елхово може да изтеглите от тук. Искането се подава в писмена форма.Можете да го изпратите и по елктронен път : obshtina@elhovobg.org    или на факс : 0478/88034. Готовото удостоверение за наличие или липса на задължения към община Елхово ще получите в центъра за услуги и информация на граждани при община Елхово.

3.Удостоверение за липса на задължения от Национална агенция по приходите, но не по-рано от 3/три/месеца от датата на провеждане на жребия

4.Приходна квитанция за внесен депозит.

5.Приходна квитанция за внесена такса за участие в търга – 30.00лв.

6.Упълномощените лица да представят нотариално заверено пълномощно.

При липса на кандидати за участие в търга на 17.09.2013г., да се проведе втори търг на 24.09.2013г. при същити условия.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на отдел „СУ, ОС и ТСУ”

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на госпожа Пепа Кючукова-заместник кмет на община Елхово.

 

ПЕТЪР КИРОВ

Кмет на община Елхово